Diensten - 270606-2019

12/06/2019    S111

Nederland-Amsterdam: Diensten inzake receptie, telefooncentralebeheer en hosting

2019/S 111-270606

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Postadres: PO Box 71010
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postcode: 1008 BA
Land: Nederland
E-mail: EMA.2019.12.DED@ema.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ema.europa.eu/
Adres van het kopersprofiel: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4967
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake receptie, telefooncentralebeheer en hosting

Referentienummer: EMA/2019/12/DED
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Bureau wil een geschikte, gekwalificeerde en ervaren contractant aanstellen om een waaier aan diensten te verlenen die verband houden met receptie, telefooncentralebeheer en hosting voor personeelsleden, afgevaardigden en bezoekers op de nieuwe kantoorlocatie van het Bureau in Amsterdam Zuidas.

De voornaamste werktaal van het Bureau is het Engels en de beheersing ervan door de personeelsleden van de contractant is essentieel; praktijkkennis van het Nederlands is verplicht en kennis van andere EU-talen is eveneens wenselijk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79510000 Telefoonbeantwoordingsdiensten
79992000 Receptiediensten
64214200 Telefooncentralediensten
55120000 Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam Zuidas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Bureau heeft behoefte aan een contractant die een geschikt, gekwalificeerd team samenstelt om een waaier aan diensten te verlenen die verband houden met receptie, telefooncentralebeheer en hosting voor personeelsleden, afgevaardigden en bezoekers op de nieuwe vaste kantoorlocatie van het Bureau in Amsterdam Zuidas.

De voornaamste werktaal van het Bureau is het Engels, bijgevolg is de beheersing ervan essentieel; praktijkkennis van het Nederlands is verplicht en kennis van andere EU-talen is eveneens wenselijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar, met 3 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europees Geneesmiddelenbureau, Orlyplein 24, 1043 DP Amsterdam, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
Postadres: PO Box 71010
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1008 BA
Land: Nederland
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefoon: +31 887816000
Internetadres: http://www.ema.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019