Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 270744-2019

12/06/2019    S111    Werken - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 111-270744

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Port Way
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.placesforpeople.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Repair-and-maintenance-services./QSG8Z5R39D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Property Works DPS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Places for People Group Ltd are seeking suitably qualified contractors for works to domestic properties. It is intended that the Dynamic Purchasing System will be capable of being used by Contracting Authorities in the United Kingdom.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Places for People are seeking to appoint a number of contractors that consistently meet the standards required. The contractors will need to be able to provide a range of works to meet the varying requirements of Places for People and other organisations. As such, Places for People wish to form and let a whole house contractors Dynamic Purchasing System (DPS) which will be utilised and owned

By Places for People Procurement Hub. It is intended that this DPS will be capable of being used by

Contracting authorities in the United Kingdom.

It is anticipated that this DPS will be able to be used to procure contractors to complete works required to domestic properties. The procurement covers all works typically required on a planned or cyclical programme including new installations, planned repairs and major works, upgrades and refurbishments. The DPS may also be used for reactive maintenance/responsive repairs and voids.

The DPS will be not be divided into defined lots. Instead contractors are asked to complete a matrix to provide details of the work types/trades that they can undertake. Suppliers can apply for as many work types as they wish.

— bathrooms,

— kitchens,

— windows and doors,

— painting and decorating,

— aids and adaptations,

— heating,

— general building works,

— electrical,

— external works,

— roofing and roofline.

The works required could be on either a repair, replace, install only or supply and install basis depending on the client’s requirements and if they already have a materials supply chain in place.

In addition to providing details on the work that can be provided, contractors are also asked to provide details of the post code areas in which these works can be provided. Further competitions will be on a project by project basis and all suppliers who pass this PQQ and meet the client’s requirement in terms of work type and geographical coverage will be invited to tender. Although the opportunity is not divided into defined lots, the skills and postcode matrix will in effect create multiple virtual lots.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/QSG8Z5R39D

For details of the nationwide public sector eligibility list, including public sector bodies who are able to use this Framework Agreement without limitation, please follow the below link:

https://www.procurementhub.co.uk/eligibility-criteria/

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/10/2026
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Repair-and-maintenance-services./QSG8Z5R39D

To respond to this opportunity, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/respond/QSG8Z5R39D

Go Reference: GO-201967-PRO-14973116

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2019