Leveringen - 271195-2019

12/06/2019    S111

Polen-Białystok: Software en informatiesystemen

2019/S 111-271195

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Postadres: ul. Jerzego Waszyngtona 17
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-274
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Kisiel
E-mail: zp@udsk.pl
Telefoon: +48 857450595
Fax: +48 857450595
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://udsk.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://udsk.pl/zp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego dla UDSK

Referentienummer: PN-25/19/13
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku, zwanego dalej Zamawiającym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach od 1A do 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oferowanego oprogramowania dziedzinowego Wykonawcy, na okoliczność potwierdzenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ

4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicz...

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL841 Białostocki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Realizacja całego projektu w zakresie prac związanych z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej ZSI) składa się z 2 głównych etapów:

a. Etap 1 – Uruchomienie, poprzez zakup licencji oraz usług wdrożeniowych ZSI pozwalającego na tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, a następnie:

b. Etap 2 – Uruchomienie e-Usług umożliwiających opiekunom prawnym pacjentów samodzielną, elektroniczną rejestrację do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, w zakresie udzielanych przez Zamawiającego świadczeń medycznych. Uruchomienie tych usług będzie wykonane na zasobach i w strukturze Zamawiającego.

2. Projektem objęte będą wszystkie komórki organizacyjne Zamawiającego.

Celem realizacji Zadania 1 jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Szpitala, aby spełnić wymagania prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia ZSI do gromadzenia i przetwarzania wszelkiej dokumentacji medycznej swoich pacjentów w wersji elektronicznej. Wymaganym i koniecznym jest więc dostawa ZSI poprzez zakup odpowiednich licencji, a także usług z nimi związanych – instalacji oraz konfiguracji do poprawnej pracy oprogramowania aplikacyjnego. Przedmiotem dostawy objęte są praktycznie wszystkie obszary działalności medycznej i administracyjnej Zamawiającego.

W zakresie części administracyjnej wymagane jest także wprowadzenie do użytkowania oprogramowania pozwalającego na planowanie i rozliczanie dyżurów personelu medycznego, które wykorzystywane będzie zarówno na oddziałach szpitalnych, jak i w dziale administracji.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie korzystania z dostarczonego rozwiązania.

2. Etap 2 – Uruchomienie elektronicznych usług dla pacjentów

Założenia i cel

Realizacja zadania polega na dostawie i wdrożeniu odpowiednich modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, poprzez dostawę licencji, zainstalowanie oraz skonfigurowanie do pracy oprogramowania aplikacyjnego udostępnionego z poziomu jego strony internetowej, służącego do samodzielnego, elektronicznego rejestrowania przez opiekunów prawnych, pacjentów na świadczenia medyczne udzielane przez Zamawiającego (dalej Portal Pacjenta).

Wykonawca dostarczy licencję dla Portalu Pacjenta w wersji bez limitu użytkowników, stacji roboczych czy innych ograniczeń ilościowych.

Wymagane moduły funkcjonalne w zakresie Portalu Pacjenta

Wszystkie funkcje dostępne w ramach Portalu pacjenta muszą być dostarczone jako zestaw aplikacji, które umożliwią interakcję z użytkownikiem (szczególnie pacjentem i lekarzem) metodą zdalną, między innymi za pośrednictwem Internetu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1. Kwota wadium wynosi: 86 525,00 PLN

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funkcjonalność / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Świadczenie serwisu gwarancyjnego / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w § 6 SIWZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 dostawy systemu informatycznego, każda o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN, z których każde obejmowało swym zakresem:

— dostawę, instalację i uruchomienie infrastruktury serwerowej,

— dostawę, instalację i wdrożenie systemu medycznego HIS,

— wdrożenie e-usług i elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Wszystkie powyższe zamówienia winny być wykonane w czynnych obiektach udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym co najmniej jedno zamówienie obejmowało dostawę, instalację i wdrożenie systemu administracji ERP, co najmniej jedno zamówienie obejmowało rozbudowę posiadanego przez szpital systemu informatycznego lub jego wymianę wraz z migracją danych do nowego rozwiązania.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

3.1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

3.2. Program komputerowy – w postaci prezentacji w celu potwierdzenia funkcjonalności systemu zgodnie z Załącznikiem nr 1A1 do SIWZ. na pendrive, dysku USB lub komputerze ze środowiskiem VMware 5.x.x. potwierdzającymi wymagania Zamawiającego.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z zapisem § 16 - wzór umowy

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikacji z Wykonawcami: Iwona Kisiel – +48 857450595 zp@udsk.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@udsk.pl.

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zp@udsk.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1991) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).

11. W przypadku przedstawienia próbki w postaci Programu komputerowego – wymagane jest złożenie w siedzibie Zamawiającego kancelaria szpitala pok. 6124: na pendrive, dysku USB lub komputerze ze środowiskiem VMware 5.x.x.

12. Prezentację nagranie w postaci filmu, który będzie czytelny i odtwarzalny w programie Windows Media Player - wymagane jest złożenie w siedzibie Zamawiającego kancelaria szpitala pok. 6124: na pendrive, dysku USB, płyta DVD

8. Do oferty należy załączyć:

8.1 Sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 5 do SIWZ Formularz Oferty.

8.2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

8.3 Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/03
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2019