Leveringen - 272337-2022

20/05/2022    S98

Estland-Tartu: Elektriciteit

2022/S 098-272337

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: aktsiaselts Tartu Veevärk
Nationaal identificatienummer: 10151668
Postadres: Tähe tn 118
Plaats: Tartu linn
NUTS-code: EE Eesti
Postcode: 51013
Land: Estland
Contactpersoon: ANTRI OJA
E-mail: tartuvesi@tartuvesi.ee
Telefoon: +372 7306230
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tartuvesi.ee
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektrienergia ostmine

Referentienummer: 248833
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eesmärgiks on vastavalt tegelikule tarbimisele elektrienergia ostmine.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE Eesti
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eesmärgiks on vastavalt tegelikule tarbimisele elektrienergia ostmine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Taastuvenergia / Weging: 50.0
Kostencriterium - Naam: Fikseeritud hind / Weging: 50.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-205201
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankija ei ole riigihanget osadeks jaganud, sest see suurendab administratiivset koormust hankemenetluses.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713
Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022