Diensten - 272836-2020

Submission deadline has been amended by:  338006-2020
11/06/2020    S112

België-Antwerpen: Ondersteunende diensten voor vervoer over land

2020/S 112-272836

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Postadres: Sint-Pietersvliet 7
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
Contactpersoon: de heer Pascal Buyle
E-mail: pascal.buyle@lantis.be
Telefoon: +32 32030030
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lantis.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/25/1HI/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: nv van publiek recht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: mobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor diensten voor de exploitatie van een regionaal deelsysteem met (elektrische) fietsen

Referentienummer: BAM 2020-026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63710000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie voor diensten voor de exploitatie van een regionaal deelsysteem met (elektrische) fietsen.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de kandidaat dient een voldoende financiële en economische draagkracht aan te tonen voor de uitvoering van de opdracht. De kandidaat dient gunstige financiële ratio’s en een goede kapitaalsbasis te hebben, dewelke aantonen dat de kandidaat de opdracht kan dragen. Dit wordt aangetoond aan de hand van de balansen of jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren. De kandidaat bezorgt de balansen en/of jaarrekeningen evenals de aandeelhoudersstructuur aan de concessiegever. De concessiegever zal op basis van deze gegevens beoordelen of de kandidaat voldoende financiële en economische draagkracht heeft om de opdracht te kunnen vervullen.

Een kandidaat kan bestaan uit meerdere ondernemingen. De financiële en economische draagkracht wordt in dat geval beoordeeld voor het hele consortium of de hele combinatie van ondernemingen.

Eventuele minimumeisen:

1. De kandidaat verklaart zich door de indiening van een aanvraag tot deelneming akkoord om desgewenst een antecedentenonderzoek in opdracht van de concessiegever te ondergaan.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht. Hij dient daarbij aan te tonen te (kunnen) beschikken over de nodige kennis en ervaring voor het realiseren van deze opdracht. De kandidaat dient een referentielijst voor te leggen waarin deze aantoont ervaring te hebben met de mobiliteitsdeelsystemen.

— minimaal twee referenties inzake gerealiseerde en/of geëxploiteerde gelijkaardige projecten betreffende de inrichting en exploitatie van mobiliteitsdeelsystemen met voorkeur voor ervaring in fietsdeelsystemen,

— voor elke referentie geeft de Inschrijver een beknopte beschrijving, eventueel geïllustreerd met foto's en schetsen, de betrokken stad/regio en het aantal inwoners, de identiteit en de contactgegevens van de opdrachtgever, aanvangsdatum en duur van het project, informatie over de financiering van het fietsensysteem en, zo veel als mogelijk, attesten van goede uitvoering, alsook alle andere mogelijke informatie die voor de concessiegever relevant en interessant zijn voor de beoordeling van de referenties.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimaal twee referenties.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2020