De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 273486-2022

Submission deadline has been amended by:  335386-2022
23/05/2022    S99

Nederland-Coevorden: Strooizout

2022/S 099-273486

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Coevorden
Postadres: Kasteel 1
Plaats: Coevorden
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postcode: 7741 GC
Land: Nederland
Contactpersoon: Freddy Weering
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Telefoon: +31 524598562
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.coevorden.nl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Borger-Odoorn
Postadres: Hoofdstraat 50
Plaats: Exloo
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7875 AD
Land: Nederland
E-mail: gemeente@borger-odoorn.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.borger-odoorn.nl/home.html
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Area Reiniging
Postadres: Columbusstraat 25
Plaats: Emmen
NUTS-code: NL13 Drenthe
Postcode: 7825 VP
Land: Nederland
E-mail: info@areareiniging.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.area-afval.nl/contact
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Levering van dooimidddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100 Strooizout
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht wordt opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: Vacuümzout

Het jaarlijks leveren van circa 3250 ton vacuümzout voor alle aanbestedende diensten op locaties zoals vermeld in het programma van eisen.

Perceel 2: Natriumchloride

Het jaarlijks leveren van circa 180 ton natriumchloride voor de gemeente Borger-Odoorn.

Perceel 3: Calciumchloride

Het jaarlijks leveren van circa 650 ton calciumchloride voor de gemeente Coevorden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering vacuümzout

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
14420000 Zeezout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Area Reiniging wensen gezamenlijk een raamovereenkomst af te sluiten ten behoeve van de levering van wegenzout, natriumchloride en calciumchloride voor de gladheidsbestrijding. In perceel 1 gaat het om de gezamenlijke levering van circa 3250 ton vacuümzout aan alle aanbestedende diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid inzet voortuigen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Inschrijving op meerdere percelen / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 01/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk dinsdag 7 juni 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering Natriumchloride

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24312210 Natriumchloride
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borger-Odoorn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Area Reiniging wensen gezamenlijk een raamovereenkomst af te sluiten ten behoeve van de levering van wegenzout, natriumchloride en calciumchloride voor de gladheidsbestrijding. Perceel 2 betreft een raamovereenkomst voor de levering van circa 180 ton natriumchloride aan de gemeente Borger-Odoorn.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Inschrijving op meerdere percelen / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 01/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk dinsdag 7 juni 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering Calciumchloride

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100 Strooizout
14774000 Calcium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13 Drenthe
NUTS-code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Coevorden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Area Reiniging wensen gezamenlijk een raamovereenkomst af te sluiten ten behoeve van de levering van wegenzout, natriumchloride en calciumchloride voor de gladheidsbestrijding. Perceel 3 betreft een raamovereenkomst voor de levering van circa 650 ton calciumchloride aan de gemeente Coevorden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid, inzet voertuigen / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Inschrijving meerdere percelen / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 01/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk dinsdag 7 juni 12:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden:

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren voorafgaand aan het doen van de inschrijving, met uitzondering van de uitsluitingsgrond ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’. Voor deze uitsluitingsgrond geldt dat hiervan geen sprake mag zijn met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure.

Ter bewijs van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument moet de voorlopig gegunde inschrijver bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 aan de aanbestedende dienst overleggen:

• Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen.

• Verklaring Belastingdienst (Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen.

• Eventuele overige bewijsmiddelen. Waar de aanbestedende dienst deze eist, is dit nadrukkelijk aangegeven.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000 per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van paragraaf 3.3.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie(s) op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie(s). De einddatum/einddata mag/mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten en opdrachtwaarde/omvang van de betreffende opdracht tot het moment van inschrijving.

Perceel 1: Het gedurende twee strooiseizoenen leveren van vast dooimiddel (zout) met een minimale omvang van 1500 ton per jaar.

Perceel 2: Het gedurende twee strooiseizoenen leveren van vloeibaar dooimiddel (natriumchloride) met een minimale omvang van 100 ton per jaar.

Perceel 3: Het gedurende twee strooiseizoenen leveren van vloeibaar dooimiddel (calciumchloride) met een minimale omvang van 300 ton per jaar

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Inschrijver moet minimaal beschikken over het volgende certificaat te beschikken:

• ISO 14001 of gelijkwaardig

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een kopie van de gevraagde certificeringen aan de aanbestedende dienst overleggen.

Als inschrijver niet over de vereiste certificaat beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem gelijkwaardig is. De aanbestedende dienst moet uit de omschrijving kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of kwaliteitsborgingssysteem daadwerkelijk gelijkwaardig is. Inschrijver dient in de inschrijving passend bewijs van de gelijkwaardigheid te leveren.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Bij deze aanbesteding hoort een programma van eisen (zie hoofdstuk 4) dat bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Coevorden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Opdrachtgever sluit een wachtkamerregeling af met de inschrijver die als nummer 2 in rangvolgorde is geëindigd. Deze wachtkamerregeling is bedoeld om bij het voortijdig beëindigen van de overeenkomst met de opdrachtnemer van deze opdracht, de uitvoering van de opdracht over te kunnen dragen aan de nummer 2 van de aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postadres: Postbus 30009
Plaats: Assen
Postcode: 9400 RA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De aanbestedende dienst kan de opdracht definitief gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, indien binnen de termijn van 20 kalenderdagen geen procedure op de voorgeschreven wijze aanhangig is gemaakt en de eindverantwoordelijke akkoord is met definitieve gunning. Deze termijn vangt aan op de kalenderdag na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing. Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen in de offerteaanvraag.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/05/2022