Werken - 273540-2019

12/06/2019    S111

Tsjechië-Praag: Werkzaamheden aan intercityspoorwegen

2019/S 111-273540

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nationaal identificatienummer: 70994234
Postadres: Dlážděná 1003/7
Plaats: Praha 1 - Nové Město
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Telefoon: +420 972244865
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szdc.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szdc.cz
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.szdc.cz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nationaal identificatienummer: 70994234
Postadres: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 190 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Telefoon: +420 972244865
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szdc.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szdc.cz
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.szdc.cz
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

Referentienummer: 9628/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234110 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem Díla je zhotovení stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“. Obsahem předmětné stavby je: zhotovení Etapy 1 a Etapy 3 stavby v rozsahu zadávacích podmínek; zpracování dokumentů Zhotovitele (PDPS, dokumentace bouracích prací, realizační dokumentace atp.) pro provozní soubory a stavební objekty; vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace; zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava; projednání a zajištění přístupových cest na a po staveništi v jednotlivých stavebních postupech a výlukových etapách s uvedením zařízení železniční infrastruktury, která budou dotčena (stávající drátovody, stávající kabelové trasy, stavby apod.), délky a počtu funkčních nástupišť (i provizorních) v jednotlivých etapách prací v železničních stanicích s uvedením přístupových cest. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 856 608 401.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221200 Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Praha

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem Díla je zhotovení stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“. Obsahem předmětné stavby je: zhotovení Etapy 1 a Etapy 3 stavby v rozsahu zadávacích podmínek; zpracování dokumentů Zhotovitele (PDPS, dokumentace bouracích prací, realizační dokumentace atp.) pro provozní soubory a stavební objekty; vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace; zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava; projednání a zajištění přístupových cest na a po staveništi v jednotlivých stavebních postupech a výlukových etapách s uvedením zařízení železniční infrastruktury, která budou dotčena (stávající drátovody, stávající kabelové trasy, stavby apod.), délky a počtu funkčních nástupišť (i provizorních) v jednotlivých etapách prací v železničních stanicích s uvedením přístupových cest. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 856 608 401.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operační program Doprava

II.2.14)Nadere inlichtingen

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i realizace SO 220 Rekonstrukce zastřešení nástupišť 5 až 7. Uvedený SO 220 bude realizován v závislosti na podmínkách vymezených v čl. 3.1.3 Technické specifikace - Zvláštních technických podmínek. Ocenění těchto činností bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady budou uvedeny v Soupisu prací. Blíže viz čl. 4.2 a 19.2 Pokynů pro dodavatele.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro následující činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu, Výkon zeměměřických činností, Projektovou činnost ve výstavbě, Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), i) a j) zákona č. 360/1992 Sb. Předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 8 900 000 CZK (slovy: osm milionů devět set tisíc korun českých). Blíže viz čl. 21 Pokynů pro dodavatele.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem podmínek - Obecné podmínky a Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (přílohy Smlouvy o dílo).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetadres: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2019