Werken - 273540-2019

12/06/2019    S111

Tsjechië-Praag: Werkzaamheden aan intercityspoorwegen

2019/S 111-273540

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nationaal identificatienummer: 70994234
Postadres: Dlážděná 1003/7
Plaats: Praha 1 - Nové Město
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Telefoon: +420 972244865
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szdc.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szdc.cz
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

Referentienummer: 9628/2019-SŽDC-SSZ-OVZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234110 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 856 608 401.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221200 Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 856 608 401.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2019