Leveringen - 274569-2019

13/06/2019    S112    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Elektriciteit

2019/S 112-274569

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Szczeciński
001208777
al. Papieża Jana Pawła II 31
Szczecin
70-453
Polen
Contactpersoon: Sekcja Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 914441151
E-mail: bereszko@univ.szczecin.pl
Fax: +48 914441065
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.univ.szczecin.pl

Adres van het kopersprofiel: https://zp.univ.szczecin.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego

Referentienummer: DP/371/65/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2019