Leveringen - 274934-2019

13/06/2019    S112    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Radovljica: Aardgas

2019/S 112-274934

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 103-249107)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Občina Radovljica
5883466000
Gorenjska cesta 19
Radovljica
4240
Slovenië
Contactpersoon: Gašper Tarman
Telefoon: +386 45372350
E-mail: gasper.tarman@radovljica.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.radovljica.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava zemeljskega plina

Referentienummer: 430-0010/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava zemeljskega plina

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 103-249107

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik bo spremenil besedilo razpisnega obrazca št. 6 (Plačilni pogoji) in se glasi: Dobavitelj mora odjemalcu enkrat mesečno, najkasneje do 8. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, izstaviti račun in se v računu sklicevati na številko okvirnega sporazuma.

Naročnik bo spremenil razpisni obrazec št. 7 (Vzorec okvirnega sporazuma) prvi odstavek 13. člena pogodbe se glasi: Dobavitelj izstavi račun do 8. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec po posameznih merilnih mestih naročnika.

Popravki razpisne dokumentacije so označeni z rumeno barvo in objavljeni na spletnem naslovu Občine Radovljica https://www.radovljica.si/objave/58.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik bo spremenil besedilo razpisnega obrazca št. 6 (Plačilni pogoji) in se glasi. Dobavitelj mora odjemalcu enkrat mesečno, najkasneje do 8. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, izstaviti račun in se v Računu sklicevati na številko okvirnega sporazuma.

Naročnik bo spremenil razpisni obrazec št. 7 (Vzorec okvirnega sporazuma) prvi odstavek 13. člena pogodbe se glasi: Dobavitelj izstavi račun do 8. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec po posameznih merilnih mestih naročnika.

Popravki razpisne dokumentacije so označeni z rumeno barvo in objavljeni na spletnem naslovu Občine Radovljica https://www.radovljica.si/objave/58.