Diensten - 275525-2019

13/06/2019    S112    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Orchomenos: Dieselbrandstof

2019/S 112-275525

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dimos Orchomenoy
ΕΛΛΑΔΑ(GR)
28is Oktobrioy 50
Orchomenos
323 00
Griekenland
Contactpersoon: Georgios Stamoy
Telefoon: +30 2261351115
E-mail: gstamou@orchomenos.gr
Fax: +30 2261351114
NUTS-code: EL641

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orchomenos.gr

Adres van het kopersprofiel: http://www.orchomenos.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τα έτη 2019 - 2020.

Referentienummer: 9390/08-11-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τα έτη 2019 - 2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 717.46 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια καυσίμων.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL641
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ορχομενός Βοιωτίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθειες:

1) πετρελαίου κίνησης CPV 09134200-9 (117.800 λίτρα)·

2) βενζίνης αμόλυβδης CPV 09132100-4 (20.496 λίτρα)·

3) πετρελαίου θέρμανσης CPV 09135100-5 (172.000 λίτρα).

Σύνολο προϋπολογισμού καυσίμων: 408 368,015 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια λιπαντικών.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ορχομενός Βοιωτίας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια λιπαντικών, για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου, για τα έτη 2019 - 2020, CPV 09211000-1 (συνολικής ποσότητας 2.323 λίτρων), που περιλαμβάνει αναλυτικά: 240 λίτρα λιπαντικών βενζινοκινητήρων, 750 λίτρα λιπαντικών πετρελαιοκινητήρων, 220 λίτρα διαφορικών - γραναζοκιβωτίων, 440 λίτρα υδραυλικών συστημάτων, 50 λίτρα γράσου, 250 λίτρα αντιψυκτικών - αντιθερμικών, 373 λίτρα διαφόρων λειτουργικών υγρών.

Σύνολο προϋπολογισμού: 9 959,00 EUR με τον ΦΠΑ 24%.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-499379
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3878/2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Προμήθεια καυσίμων.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Άγγελος Καραλάς
Ορχομενός
323 00
Griekenland
Telefoon: +49 6972403286
Fax: +49 2261032430
NUTS-code: EL641
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 329 329.04 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 282 661.72 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Προμήθεια λιπαντικών.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευθυμίου Θεόδωρος
2
Κομοτηνή
Griekenland
Telefoon: +49 2531025738
Fax: +49 2531025393
NUTS-code: EL6
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 032.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 717.46 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Αθήνα
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141216

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/06/2019