Služby - 276176-2019

14/06/2019    S113    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Írsko-Dublin: Poskytovanie služieb externej podpory na realizáciu projektov infraštruktúry IKT

2019/S 113-276176

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Eurofound – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Wyattville Road
Co Dublin
D18 KP65
Írsko
Kontaktná osoba: Lidia Jankowska
Telefón: +353 12043100
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Fax: +353 12826456
Kód NUTS: IE061

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálna politika

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb externej podpory na realizáciu projektov infraštruktúry IKT

Referenčné číslo: 171904/5113
II.1.2)Hlavný kód CPV
51611000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Eurofound potrebuje obstarať služby na pomoc svojmu oddeleniu IKT pri realizácii niekoľkých infraštruktúr IKT, rozvoji, budovaní sietí a projektoch systémov/aplikácií na obdobie maximálne 4 rokov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IE061
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa vykonajú v priestoroch nadácie Eurofound v Dubline a/alebo v priestoroch dodávateľa, podľa potreby.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom rámcovej zmluvy je poskytovanie služieb externej podpory na realizáciu projektov infraštruktúry IKT v nadácii Eurofound počas 4-ročného obdobia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Ako je uvedené v súťažných podkladoch (časť B, bod 5.4). / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

neuplatňuje sa

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/08/2019
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/08/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Priestory nadácie Eurofound v miestnosti LH 13.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 osoba zastupujúca uchádzača, účasť bude obmedzená na úlohu pozorovateľa. Svoju plánovanú účasť na otváraní ponúk oznámte vopred pani Lidii Jankowskej.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

4 roky

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Upozorňujeme, že v tomto prípade sa za miestny čas ohľadom konečného termínu prijatia predložených ponúk pokladá bruselský čas.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/06/2019