Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 276538-2016

10/08/2016    S153

Dánsko-Kodaň: Služby lokálneho monitorovania krajiny Copernicus: produkcia súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením – referenčné roky 2012 (geografické rozšírenie) a 2018 (nové) vrátane vrstvy so zmenami v období rokov 2012 – 2018

2016/S 153-276538

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1807
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby lokálneho monitorovania krajiny Copernicus: produkcia súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením – referenčné roky 2012 (geografické rozšírenie) a 2018 (nové) vrátane vrstvy so zmenami v období rokov 2012 – 2018.

Referenčné číslo: EEA/IDM/R0/16/007.
II.1.2)Hlavný kód CPV
72300000 Dátové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť rámcovú zmluvu (rámcové zmluvy) s hospodárskymi subjektmi, ktoré budú poskytovať súbory údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením vrátane vrstiev so zmenami a ďalšie dodatočné súbory údajov v nasledujúcich oblastiach, rozdelené do nasledujúcich častí:

časť 1: mestský atlas;

časť 2: pobrežné zóny;

časť 3: Natura 2000.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mestský atlas

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
72300000 Dátové služby
71222100 Služby na mapovanie mestských oblastí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa budú vykonávať v priestoroch poskytovateľa služieb („extra muros“) alebo v priestoroch EEA v Kodani („intra muros“), v závislosti od požiadaviek každej konkrétnej zmluvy.

II.2.4)Opis obstarávania:

Mestský atlas by mal doplniť štatistické informácie z mestského auditu s geopriestorovou zložkou. Táto časť sa bude zaoberať produkciou súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením v rámci funkčných mestských oblastí, konkrétne pokračovaním mapovania mestského atlasu z roka 2012 (geografické rozšírenie na oblasť EEA39) a vrstvou stromov okolo ciest. Bude tiež obsahovať mapovanie zmien v období od roka 2012 do roka 2018 a novú funkciu (výška budov v rámci hlavných miest 28 členských krajín EÚ a krajín EZVO).

Okrem toho je rámcová zmluva, ktorá má byť uzavretá na základe tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 1, zameraná na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s produkciou dátovej vrstvy, ako sa uvádza vyššie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa uzatvára na počiatočné obdobie 24 mesiacov s platnosťou od dátumu, keď nadobudne účinnosť, s možnosťou maximálne 2 predĺžení na obdobie 24 mesiacov a 12 mesiacov v uvedenom poradí.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Pobrežné zóny

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
72300000 Dátové služby
71354000 Mapovacie služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa budú vykonávať v priestoroch poskytovateľa služieb („extra muros“) alebo v priestoroch EEA v Kodani („intra muros“), v závislosti od požiadaviek každej konkrétnej zmluvy.

II.2.4)Opis obstarávania:

Aby bolo možné systematické hodnotenie sladkovodných ekosystémov a riečnych biotopov, požadujú sa priestorové informácie o distribúcii krajinnej pokrývky a vlastnostiach využívania krajiny v pobrežných zónach. Táto časť sa bude zaoberať produkciou údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením v rámci nárazníkovej pobrežnej zóny úsekov riek, ktoré patria k úrovni 2 podľa Strahlerovej klasifikácie (na doplnenie práce, ktorá už bola vykonaná pre úrovne 3 až 8 podľa Strahlerovej klasifikácie).

Okrem toho je rámcová zmluva, ktorá má byť uzavretá na základe tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 2, zameraná na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s produkciou dátovej vrstvy, ako sa uvádza vyššie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa uzatvára na počiatočné obdobie 24 mesiacov s platnosťou od dátumu, keď nadobudne účinnosť, s možnosťou maximálne 2 predĺžení na obdobie 24 mesiacov a 12 mesiacov v uvedenom poradí.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Natura 2000.

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
72300000 Dátové služby
71354000 Mapovacie služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa budú vykonávať v priestoroch poskytovateľa služieb („extra muros“) alebo v priestoroch EEA v Kodani („intra muros“), v závislosti od požiadaviek každej konkrétnej zmluvy.

II.2.4)Opis obstarávania:

Natura 2000 je sieťou kľúčových miest na párenie alebo na oddych pre vzácne a ohrozené druhy a niektorých zriedkavých typov prirodzených biotopov, ktoré sú právom chránené. Je známe, že niektoré typy biotopov zaznamenali značný úpadok v celej EÚ. Táto časť sa bude zaoberať pokračovaním mapovania krajinnej pokrývky/využívania krajiny lokalít N2K (geografické rozšírenie) v záujme výberu lokalít N2K pre poloprirodzené lúčne porasty a biotopy s bohatým výskytom druhov pre rok 2012 a 2006 (pokiaľ sú pre tieto 2 termíny dostupné použiteľné satelitné údaje s veľmi vysokým rozlíšením).

Okrem toho je rámcová zmluva, ktorá má byť uzavretá na základe tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 3, zameraná na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s produkciou dátovej vrstvy, ako sa uvádza vyššie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa uzatvára na počiatočné obdobie 24 mesiacov s platnosťou od dátumu, keď nadobudne účinnosť, s možnosťou maximálne 2 predĺžení na obdobie 24 mesiacov a 12 mesiacov v uvedenom poradí.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v oddieloch 13.1 a 13.2.1 súťažných podkladov.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/09/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/09/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

priestory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača). Požaduje sa, aby o tom vopred informovali útvar EEA pre obstarávanie, a to najneskôr do 20.9.2016 e-mailom na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Uchádzači si môžu stiahnuť súťažné podklady a akékoľvek dodatočné informácie z webovej stránky na elektronické predkladanie ponúk: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1807

Táto webová lokalita bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzača, aby počas výberového konania pravidelne sledoval jej aktualizácie a úpravy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/07/2016