Leveringen - 277653-2020

15/06/2020    S114

Estland-Tallinn: Motorvoertuigen

2020/S 114-277653

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-257928)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elering AS
Nationaal identificatienummer: 11022625
Postadres: Kadaka tee 42
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 12915
Land: Estland
Contactpersoon: Kätlin Kajupank
E-mail: info@elering.ee
Telefoon: +372 7151152
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.elering.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elering AS autode ja ATV-de ost

Referentienummer: 222591
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-257928

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.1.8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga
In plaats van:

Ei

Te lezen:

Jah

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korrigeeritud jaotise „Hanke üldandmed“ alajaotist „Hanke lisaandmed“ (hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga osas).