Služby - 278316-2016

11/08/2016    S154

Polsko-Varšava: Rámcová smlouva týkající se organizování akcí mimo Polsko

2016/S 154-278316

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Frontex
Poštovní adresa: Plac Europejski 6
Obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
PSČ: 00-844
Země: Polsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1773
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva týkající se organizování akcí mimo Polsko.

Spisové číslo: Frontex/OP/408/2016.
II.1.2)Hlavní kód CPV
63510000 Provozování cestovních agentur a podobné služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem zakázky je poskytovat konferenční služby – organizace, zadávání zakázek a platby za služby týkající se akcí organizovaných agenturou Frontex hlavně mimo Polsko.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem zakázky je poskytovat konferenční služby – organizace, zadávání zakázek a platby za služby týkající se akcí organizovaných agenturou Frontex hlavně mimo Polsko.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Trvání smlouvy je 1 rok s možností maximálně 3 prodloužení, pokaždé na dobu 1 roku a za stejných podmínek, pokud jedna ze stran neinformuje druhou stranu o svém záměru neprodloužit rámcovou smlouvu a toto oznámení obdrží subjekt, kterému je adresována, nejpozději 3 měsíce před datem vypršení smlouvy. Celková doba trvání rámcové smlouvy nesmí v žádném případě přesáhnout 4 roky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Právní postavení:

Uchazeč musí poskytnout důkaz, že je podle vnitrostátního práva oprávněn provést zakázku poskytnutím důkazů o tom, že již je založen jako uznaná právnická osoba a že je zapsán v příslušném odborném nebo obchodním rejstříku.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí poskytnout důkaz o své dostatečné ekonomické a finanční způsobilosti, který zaručí souvislé a uspokojivé plnění po celou předpokládanou dobu trvání smlouvy, a to následovně:

a) uchazeč musí agentuře Frontex předložit výkaz zisku a ztráty a rozvahy za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, za předpokladu, že uveřejnění výkazu zisku a ztráty a rozvah stanoví právní předpisy v oblasti obchodních společností v zemi, ve které má uchazeč své sídlo;

b) uchazeč předloží agentuře Frontex prohlášení o celkovém obratu společnosti za poslední 3 roky, za které již byla připravena účetní závěrka (informace budou poskytnuty zvlášť za každý rok), průměrný roční obrat za poslední 3 roky musí být vyšší než 2 000 000 EUR;

c) uchazeč musí poskytnout aktuální výpis od své banky (vydaný v posledních 3 měsících), jenž doloží dobrou finanční životaschopnost zmíněné společnosti a její možnost přístupu k úvěrové linii ve výši alespoň 500 000 EUR (nebo ekvivalent v místní měně).

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeč musí podat následující důkazy o své technické a odborné způsobilosti provést zakázku:

A. uchazeč musí mít alespoň 3 roky odborné praxe v oblasti poskytování podobných služeb, tj. řízení konferenčních služeb.

Doklady o tom je nutno poskytnout prostřednictvím:

— předložení portfolia společnosti stvrzujícího praxi uchazeče,

— předložení seznamu zakázek provedených během posledních 3 let, které odpovídají službám požadovaným v této výzvě k podání nabídek, včetně uvedení zákazníků, finančního objemu, rozsahu a náročnosti,

— předložení alespoň 5 písemných referencí od výše uvedených objednatelů, které potvrdí dobrou kvalitu poskytnutých služeb; e-maily nebo vlastní prohlášení uchazečů nebudou akceptována;

B. uchazeč musí dokázat a názorně prokázat svou příslušnou personální způsobilost a technické schopnosti poskytnout všechny požadované služby v rámci budoucí zakázky.

Jako doklad o splnění výše uvedených kritérií technické a odborné způsobilosti budou předloženy tyto dokumenty a/nebo informace:

— přehled technických a lidských zdrojů společnosti potvrzující schopnost uchazeče provést zakázku,

— životopisy určených zaměstnanců s uvedením dosaženého stupně znalosti jazyků a odborných kvalifikací pro provedení služeb.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/09/2016
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/09/2016
Místní čas: 11:00
Místo:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POLSKO.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2016