Služby - 278316-2016

11/08/2016    S154

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na organizovanie podujatí za hranicami Poľska

2016/S 154-278316

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1773
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na organizovanie podujatí za hranicami Poľska.

Referenčné číslo: Frontex/OP/408/2016.
II.1.2)Hlavný kód CPV
63510000 Služby cestovných kancelárií a podobné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je poskytovať konferenčné služby – organizácia, zadávanie zákaziek a platby za služby týkajúce sa podujatí organizovaných agentúrou Frontex hlavne mimo Poľska.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom zákazky je poskytovať konferenčné služby – organizácia, zadávanie zákaziek a platby za služby týkajúce sa podujatí organizovaných agentúrou Frontex hlavne mimo Poľska.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie zmluvy je 1 rok s možnosťou predĺženia maximálne 3-krát, v každom prípade na obdobie 1 roka a za rovnakých podmienok, pokiaľ jedna zo strán neinformuje druhú o svojom zámere nepredĺžiť rámcovú zmluvu a toto oznámenie obdrží strana, ktorej je adresovaná, najneskôr 3 mesiace pred dátumom vypršania zmluvy. Celkové trvanie rámcovej zmluvy nemôže v žiadnom prípade presiahnuť 4 roky.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Právna spôsobilosť:

Uchádzač musí predložiť dôkaz o tom, že je oprávnený vykonať zmluvu podľa vnútroštátnych právnych predpisov poskytnutím dôkazu o tom, že uchádzač už má štatút uznávaného právneho subjektu a je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí poskytnúť dôkaz o svojej dostatočnej ekonomickej a finančnej spôsobilosti s cieľom zaručiť plynulé a uspokojivé vykonávanie zákazky počas plánovaného trvania zmluvy takto:

a) uchádzač musí predložiť Frontexu výkaz ziskov a strát a súvahy za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, za predpokladu, že zverejnenie výkazov ziskov a strát a súvah je určené právnymi predpismi o podnikoch v krajine, v ktorej má uchádzač sídlo;

b) uchádzač musí poskytnúť Frontexu výkaz o celkovom obrate spoločnosti za posledné 3 roky, pre ktoré boli účty uzavreté (je potrebné poskytnúť informácie osobitne za každý rok), pričom priemerný obrat za posledné 3 roky musí byť väčší ako 2 000 000 EUR;

c) uchádzač musí predložiť aktuálny výpis z účtu (vydaný v priebehu posledných 3 mesiacov) od svojej banky, preukazujúci dobrú všeobecnú finančnú životaschopnosť danej spoločnosti a jeho schopnosť získať prístup k úverovej linke v hodnote aspoň 500 000 EUR (alebo v zodpovedajúcej hodnote v miestnej mene).

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí o svojej technickej a odbornej spôsobilosti na vykonanie zmluvy predložiť tieto dôkazy:

A. Uchádzač musí mať aspoň 3 roky odborných skúseností s poskytovaním podobných služieb, t. j. služby správy konferencií.

Dôkaz o tom sa má poskytnúť nasledujúcimi:

— poskytnutie portfólia spoločnosti, potvrdzujúceho skúsenosti uchádzača,

— predloženie zoznamu zákaziek vykonaných počas posledných 3 rokov, ktoré zodpovedajú službám požadovaným v rámci tejto výzvy na predloženie ponúk, s uvedením ich zákazníkov, finančnej hodnoty, rozsahu a zložitosti,

— predloženie aspoň 5 referenčných dokumentov vydaných vyššie uvedenými zákazníkmi, ktoré preukazujú dobrú kvalitu poskytnutých služieb; e-mailové správy alebo vlastné vyhlásenia uchádzačov sa nebudú akceptovať;

B. Uchádzač musí dokázať a názorne preukázať svoju príslušnú personálnu spôsobilosť a technické schopnosti poskytnúť všetky požadované služby v rámci budúcej zákazky.

Ako dôkaz o splnení kritérií technickej a odbornej spôsobilosti uvedených vyššie sa musia predložiť tieto dokumenty a/alebo informácie:

— prehľad o technických a ľudských zdrojoch spoločnosti, ktorý potvrdzuje spôsobilosť uchádzača na vykonanie zákazky,

— životopisy vymenovaných pracovníkov s uvedením dosiahnutej úrovne znalosti jazykov a odborných kvalifikácií na vykonanie služieb.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/09/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/09/2016
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Varšava, POĽSKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/08/2016