Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 280416-2017

20/07/2017    S137

Belgicko-Brusel: Štúdia o meraní pracovnej mobility a migrácie pomocou veľkých údajov

2017/S 137-280416

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit EMPL/A/4
Poštová adresa: rue Joseph II 27, 03/093
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Head of Unit EMPL/A4
E-mail: empl-vt-2017-020@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/social/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2745
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o meraní pracovnej mobility a migrácie pomocou veľkých údajov.

II.1.2)Hlavný kód CPV
79330000 Štatistické služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Týmto obstarávaním sa Európskej komisii poskytne štúdia o prvých odhadoch (pracovných) mobility a migrácie v Európskej únii na základe využitia údajov sociálnych médií a veľkých údajov. Tieto údaje sa členia podľa krajiny pôvodu a určenia a prípadne podľa veku, pohlavia a stupňa vzdelania alebo iných individuálnych vlastností, ako napríklad zamestnanie alebo sektor práce. Dodávateľ by mal tiež vytvoriť udržateľnú metódu merania a model výpočtu, ktorý by sa mohol použiť v budúcnosti a zároveň zaznamenať jeho obmedzenia. Preskúma tiež potenciál pre meranie iných ukazovateľov/javov týkajúcich sa pracovného trhu, ako napríklad dynamika nezamestnanosti a zamestnanosti, celoživotné vzdelávanie, kvalita pracovných miest, nesúlady v zručnostiach, trvanie mobility/migrácie a vzory mobility/migrácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobnosti sú uvedené v dokumentoch obstarávania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Európsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie „EaSI“ 2014 – 2020.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Európsky program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie „EaSI“ 2014 – 2020: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/09/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/09/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit A4 — Thematic Analysis, rue Joseph II 27, 1049 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

1 oprávnený zástupca za každého uchádzača sa môže zúčastniť otvárania ponúk, riadne splnomocnený listom. Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, o tom musia informovať e-mailom na adresu: EMPL-VT-2017-020@ec.europa.eu s uvedením mena osoby, ktorá sa zúčastní na otváraní ponúk, a to aspoň 48 hodín vopred.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pre britských záujemcov alebo uchádzačov:

Pripomíname, že po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa na záujemcov alebo uchádzačov zo Spojeného kráľovstva, v závislosti od výsledku rokovaní, budú uplatňovať pravidlá prístupu k postupom obstarávania EÚ zo strany hospodárskych subjektov so sídlom v tretích krajinách. V prípade, že takýto prístup nie je stanovený v platných zákonných ustanoveniach, záujemcovia alebo uchádzači zo Spojeného kráľovstva by mohli byť vylúčení z obstarávacieho konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/07/2017