Diensten - 28063-2017

25/01/2017    S17

Nederland-Nieuwveen: Beheerdiensten in verband met computers

2017/S 017-028063

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Nieuwkoop
Nationaal identificatienummer: 181766731
Postadres: Teylersplein 1
Plaats: Nieuwveen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2441 LE
Land: Nederland
Contactpersoon: Dave van Beek
E-mail: aanbestedingen@vierheren.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nieuwkoop.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoop van ICT-outsourcing.

Referentienummer: 2016VH01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72510000 Beheerdiensten in verband met computers
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hoofddoelstelling van deze aanbesteding is om 1 partij te contracteren die verantwoordelijk is voor de transitie naar en het beschikbaar houden van een betrouwbare, kostenefficiënte en toekomst vaste ICT-infrastructuur voor gemeente Nieuwkoop.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72710000 LAN-diensten
48780000 Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL334 Oost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwkoop.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst gaat in op het moment van contractering en na gunning en eindigt initieel van rechtswege op 1.9.2021 met eenmaal een optionele verlengingsmogelijkheid van 4 jaar. Het geschatte inkoopvolume exclusief btw bedraagt in totaal over de initiële periode tot 1.9.2021 circa 1 800 000 EUR. Het geschatte inkoopvolume van de opdracht is slechts indicatief, er kunnen door gegadigde geen garanties voor de minimum afname van producten en/of diensten, noch rechten aan worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er is een verlengoptie. De overeenkomst gaat in op het moment van contractering en na gunning en eindigt initieel van rechtswege op 1.9.2021 met eenmaal een optionele verlengingsmogelijkheid van 4 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 112-200073
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Inkoop van ICT-outsourcing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/01/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PQR BV
Postadres: Rijnzathe 7
Plaats: De Meern
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3454 PV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Vier Heren Aanbestedingsadvies BV

aanbestedingen@vierheren.nl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag (zie tevens artikel 12 in hoofdstuk 7 Aanbestedingsreglement in de selectieleidraad)
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie hoofdstuk 7 Aanbestedingsreglement in de selectieleidraad.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2017