Diensten - 281210-2019

18/06/2019    S115    Raad van de Europese Unie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: UCA 19/029 Helpdesk voor faciliteitenbeheer

2019/S 115-281210

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secrétariat Général
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UCA 19/029 Helpdesk voor faciliteitenbeheer

Referentienummer: UCA 19/029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Technische hulplijndiensten in het kader van gebouwenbeheer/faciliteitenbeheer. De totale werklast is niet vooraf vastgelegd, alhoewel (overeenkomstig de gemiddelden voor de jaren 2012-2017 en met inachtneming van de toevoeging van het recent gebouwde Europa-gebouw) het aantal dienstverzoeken wordt geraamd op een jaarlijks aantal van 15 000. Er moet worden opgemerkt dat de hulplijndienst voor gebouwen niet alleen beperkt is tot louter technische hulplijntaken, maar dat deze ook bijkomende taken kan omvatten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315200
71315210
71326000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Technische hulplijndiensten in het kader van gebouwenbeheer/faciliteitenbeheer. De totale werklast is niet vooraf vastgelegd, alhoewel (overeenkomstig de gemiddelden voor de jaren 2012-2017 en met inachtneming van de toevoeging van het recent gebouwde Europa-gebouw) het aantal dienstverzoeken wordt geraamd op een jaarlijks aantal van 15 000. Er moet worden opgemerkt dat de hulplijndienst voor gebouwen niet alleen beperkt is tot louter technische hulplijntaken, maar dat deze ook bijkomende taken kan omvatten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

mogelijkheid tot 2 verlengingen van telkens 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het geraamde volume van de diensten staat vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 22.7.2019 (15:00) in de kantoren van de Raad van de Europese Unie, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd, wiens naam uiterlijk op 18.7.2019 per e-mail (tendering@consilium.europa.eu) moet worden toegezonden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd, moet een beroep worden ingesteld bij het Gerecht. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Termijnen worden wegens afstand verlengd met een vaste periode van 10 dagen, ongeacht de plaats van vestiging of gebruikelijke verblijfsplaats van de betrokken persoon.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadres: Rue de la Loi 175
Plaats: Brussels
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetadres: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/06/2019