Služby - 281210-2019

18/06/2019    S115    Rada Európskej únie - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: UCA 19/029 Asistenčné pracovisko (helpdesk) v oblasti správy zariadení

2019/S 115-281210

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, Secrétariat général
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4994
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

UCA 19/029 Asistenčné pracovisko (helpdesk) v oblasti správy zariadení

Referenčné číslo: UCA 19/029
II.1.2)Hlavný kód CPV
79512000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby technickej zákazníckej linky v súvislosti so správou budov/zariadení. Celkové množstvo práce nie je stanovené vopred, avšak (podľa priemerných údajov za roky 2012 – 2017 a pri zohľadnení pridania nedávno postavenej budovy Europa) ročný počet sa odhaduje na 15 000 žiadostí o poskytnutie služieb. Treba poznamenať, že služba zákazníckej linky v oblasti budov nie je obmedzená na zákaznícku linku s úlohami čisto technickej povahy, ale môže zahŕňať aj ďalšie úlohy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71315200
71315210
71326000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby technickej zákazníckej linky v súvislosti so správou budov/zariadení. Celkové množstvo práce nie je stanovené vopred, avšak (podľa priemerných údajov za roky 2012 – 2017 a pri zohľadnení pridania nedávno postavenej budovy Europa) ročný počet sa odhaduje na 15 000 žiadostí o poskytnutie služieb. Treba poznamenať, že služba zákazníckej linky v oblasti budov nie je obmedzená na zákaznícku linku s úlohami čisto technickej povahy, ale môže zahŕňať aj ďalšie úlohy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Možnosti obnovenia sú 2 × 1-ročné obdobie.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Odhadovaný objem služieb je stanovený v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/07/2019
Miestny čas: 00:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/07/2019
Miestny čas: 15:00
Miesto:

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 22.7.2019 o 15:00 hod. v priestoroch Rady Európskej únie, General Secretariat, Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Každého uchádzača môže zastupovať najviac 1 osoba, ktorej meno musí byť zaslané e-mailom (tendering@consilium.europa.eu) najneskôr do 18.7.2019.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od oznámenia osobe podávajúcej odvolanie alebo v prípade, ak to nie je možné, odo dňa, keď sa osoba podávajúca odvolanie o oznámení dozvedela, sa odvolanie musí podať na Všeobecnom súde. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

Časové lehoty sú predĺžené na základe vzdialenosti o pevne stanovené obdobie 10 dní bez ohľadu na miesto sídla alebo obvyklé bydlisko dotyčnej osoby.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštová adresa: Rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetová adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/06/2019