Dodávky - 281579-2022

Submission deadline has been amended by:  348551-2022
27/05/2022    S102

Nemecko-Karlsruhe: Krídlo M – Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

2022/S 102-281579

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Výskumný ústav

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Krídlo M – Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

Referenčné číslo: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)Hlavný kód CPV
44620000 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Krídlo M – Vykurovanie a vetranie hlavnej konštrukcie krídla M

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
44620000 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
39715200 Kúrenie
39717000 Ventilátory a klimatizačné spotrebiče
42943400 Cirkulátory na chladenie a cirkulátory na chladenie/ohrev
42512300 Súpravy HVAC (na použitie na ropných a plynových plošinách)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

NEMECKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavná konštrukcia projektu novej budovy krídla M je takmer dokončená. Ďalší rozvoj budovy sa však v súčasnosti môže uskutočniť až po nájdení vykonávajúcich dodávateľov a zadaní prác. Aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému poveternostnými podmienkami, budova sa musí vykurovať, t. j. zabrániť tomu, aby sa vnútorné steny počas zimy príliš ochladili. To by spôsobilo, že by sa teplý vlhký vzduch kondenzoval na studených stenách v priebehu nasledujúcej jari/nasledujúceho leta. Musí sa prijať opatrenie na ochranu už nainštalovaných komponentov (ventilačné potrubia, plynové potrubia, nátery alebo farby, steny, stropy a podlahy).

Ponuka zahŕňa tieto úlohy: Inštalácia a údržba ventilačných a vykurovacích jednotiek vrátane príslušenstva a zariadenia na ventiláciu a vykurovanie plášťa krídla M. Zariadenie sa prenajíma a dodávateľ je zodpovedný za prevádzku, údržbu a pravidelný servis ako aj dodávku vykurovacieho oleja.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 072-191018
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/07/2022
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/07/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň a v čase, ktoré sú uvedené v oznámení. Otvárania ponúk je možné zúčastniť sa osobne alebo prostredníctvom videokonferencie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/05/2022