Diensten - 281952-2016

13/08/2016    S156

België-Brussel: Reiniging van ramen en aanverwante diensten

2016/S 156-281952

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1808
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reiniging van ramen en aanverwante diensten.

Referentienummer: OIB.02/PO/2016/017/706.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911300 Wassen van ramen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Reiniging van ramen en aanverwante diensten, met inbegrip van alle benodigdheden, voor de gebouwen die de Commissie gebruikt en/of beheert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reiniging van ramen en aanverwante diensten, met inbegrip van alle benodigdheden, voor de gebouwen die de Commissie gebruikt en/of beheert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omgeving.

De aanverwante diensten omvatten onder meer:

— de reiniging van glazen oppervlakken,

— de reiniging van ondoorzichtig glas, raamwerk/omlijsting,

— de reiniging van bepaalde metalen bedekkingen en ornamenten van de gebouwen,

— de technische bijstand in het kader van de verlening van de diensten die het voorwerp van de opdracht vormen (methodologie voor toegang tot moeilijk te bereiken zones, veiligheid, coördinatie van de werken, modernisering van de installaties voor reiniging van de ramen enz.),

— het technische onderhoud en de interventies voor reparatie van de uitrusting/installaties voor de reiniging van de ramen,

— de levering van milieuvriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten voor oppervlakken.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1 „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige opdracht en opgesomd in bijlage I Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten bij het bestek.

De inschrijver moet in het bijzonder een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet het model dat op de volgende site is gepubliceerd, in zijn geheel overnemen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opgelet: De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord overleggen.

Opgelet: In geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden overgelegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat blijkt vóór aftrek van de belastingen. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze over te leggen, moet hij een verklaring overleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document overleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals de passende garantie van een derde (bijvoorbeeld het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig;

— een verklaring over specifieke jaaromzet met betrekking tot het voorwerp van de opdracht die tijdens de laatste 3 boekjaren is gerealiseerd.

Eventuele minimumeisen:

om geselecteerd te kunnen worden, moet de inschrijver voor de 3 boekjaren een gemiddelde specifieke jaaromzet van 1 200 000 EUR aantonen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

de inschrijver moet het volgende overleggen:

1. een lijst van de voornaamste diensten die de laatste 3 jaar zijn verleend op het gebied van de reiniging van ramen;

2. met betrekking tot de personeelsleden en het kaderpersoneel:

— een verklaring inzake het totale (jaarlijkse gemiddelde) aantal personen die de laatste 3 jaar in de onderneming werken op het gebied van de reiniging van ramen,

— een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over minstens 1 manager, 1 inspecteur en 1 veiligheidscoördinator die zich zullen bezighouden met de uitvoering van de opdracht indien de opdracht aan hen wordt gegund.

Bij de verklaring moeten de nodige bewijsstukken worden gevoegd (bijv. cv en kopie van de diploma's en brevetten/attesten);

3. het bewijs dat de inschrijver beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 of equivalent) dat geldig is of het voorwerp vormt van een verlengingsaanvraag;

4. ISO 14001: het bewijs dat de inschrijver beschikt over een milieumanagementsysteem (ISO 14001, EMAS of equivalent) dat geldig is of het voorwerp vormt van een verlengingsaanvraag.

Eventuele minimumeisen:

om geselecteerd te worden, moet de inschrijver het volgende aantonen:

1. reinigingsdiensten in het kader van minstens 2 projecten met 4 000 m2 glazen oppervlakken en een derde project van minstens 10 verdiepingen, met de gegevens van de begunstigden van de verleende diensten;

2. dat hij beschikt over een team van minstens 12 personen (waarvan minstens 5 ruitenwassers van categorie 4D — volgens de indeling die wordt gebruikt door paritair comité 121):

— dat het personeel voldoet aan de volgende minimumvereisten (te verstrekken bewijsstukken: cv en kopie van de diploma's):

• de manager moet minstens een opleiding van technisch niveau A3 of equivalent hebben gevolgd, aangevuld door een beroepservaring op het gebied van de reiniging van ramen van minstens 10 jaar,

• de inspecteur moet minstens een opleiding van technisch niveau A3 of equivalent hebben gevolgd, aangevuld door een ervaring op het gebied van de reiniging van ramen van minstens 3 jaar,

• de veiligheidscoördinator moet minstens 5 jaar ervaring hebben en een veiligheidsopleiding van niveau 1 hebben gevolgd.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/12/2016
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Bureau infrastructuur en logistiek — Brussel (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 1 (ingang via Pater De Dekenstraat 23), 1040 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (op verplicht vertoon van een paspoort of een identiteitskaart). Inschrijvers die de opening wensen bij te wonen, moeten de eenheid OIB.02.002 Overheidsopdrachten uiterlijk 2 werkdagen vóór de openingssessie schriftelijk (zie in I.1 vermelde gegevens) op de hoogte brengen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

36 maanden na de gunning.

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Het bestek en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1808

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De website wordt regelmatig geüpdatet; het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.

Aanvullende inlichtingen over de contractuele voorwaarden, verlengingen van de opdracht, de voorwaarden voor deelneming, de minimumniveaus voor de vereiste bekwaamheden, de geraamde totale omvang van de opdracht enz. worden vermeld in het bestek dat beschikbaar is op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven. Het OIB heeft in 2005 een EMAS-certificaat ontvangen en kiest voor een milieubewuste aanpak. EMAS, het milieubeheer- en milieuauditsysteem, is het vrijwillige instrument van de EU dat wordt gebruikt door organisaties om hun milieuprestatie te verbeteren.

2) Verplicht verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering: zie punt 4.4 van de uitnodiging tot inschrijving

3) Uitvoerende agentschappen kunnen tijdens de looptijd van de opdracht worden toegevoegd (voor maximaal 10 % van de totale waarde van de opdracht, voor alle uitvoerende agentschappen samen), indien ze op het moment van de bekendmaking van de aanbesteding noch officieel bestonden, noch in oprichting waren en ze daarom geen formele benaming hadden in de aanbestedingsstukken.

4) Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant van onderhavige opdracht.

5) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2016