Leveringen - 28261-2019

21/01/2019    S14    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Reparatie en onderhoud van medische uitrusting

2019/S 014-028261

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postadres: ul. Przybyszewskiego 49
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415
Postcode: 60-355
Land: Polen
Contactpersoon: Bartkowski Iwo
E-mail: dzp@spsk2.pl
Telefoon: +48 618691759
Fax: +48 618691847

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk2.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pogwarancyjna obsługa serwisowa Rezonansu Magnetycznego Magnetom Essenza A-Tim+Dot System wraz z stacją opisową

Referentienummer: DZP/04/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50421000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 650 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 650 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2019