Diensten - 283362-2019

18/06/2019    S115

België-Brussel: Administratieve diensten door agentschappen

2019/S 115-283362

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 111-272332)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stafdienst MDK
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17753
Postadres: Koning Albert II laan 20, bus 5
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: tom.deroeck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agentschapmdk.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343804

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten

Referentienummer: STAFD MDK-MDK/2019/01-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75120000 Administratieve diensten door agentschappen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract: begeleiding bij de organisatieontwikkeling van partners binnen de nautische keten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-272332

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 15/07/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ten gevolge van de niet werkende link naar het begeleidende document en de aanpassing daarvan op 14.6.2019, werd de ontvangstdatum in dezelfde mate aangepast.