Leveringen - 283897-2020

18/06/2020    S117

België-Erpent: Frisdranken

2020/S 117-283897

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 095-226441)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MercurHosp ASBL
Nationaal identificatienummer: 0543.412.311_29255
Postadres: Chaussée de Marche 604/2
Plaats: Erpent
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5101
Land: België
Contactpersoon: nathalie.demagalhaes@mercurhosp.be
E-mail: nicolas.dubus@mercurhosp.be
Telefoon: +32 10394454

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mercurhosp.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de Boissons, location de Fontaines à eau et Services associés, dans une démarche de développement durable

Referentienummer: MercurHosp-MH-NDM-20200114-BOISSONS-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15982000 Frisdranken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Objet principal: marché cadre de fourniture de boissons, location de fontaines à eau et services associés, dans une démarche de développement durable.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-226441

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Des modifications ont été apportées à l'inventaire. Un nouvel inventaire est disponible sur la plate-forme.