Dodávky - 284578-2017

22/07/2017    S139    Európsky parlament - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu

2017/S 139-284578

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európsky parlament
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2929
Luxembursko
Kontaktná osoba: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu
Kód NUTS: LU000

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2653
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

II.1.2)Hlavný kód CPV
39314000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

— Dodávka v podobe obnovy a prvej dodávky štandardného alebo zákazkového profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia, ktoré sa bude používať na 3 pracoviskách Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Luxemburgu (časť 2) a Štrasburgu (časť 3) vrátane doručenia, vybalenia a recyklovania balenia.

— Inštalácia dodaného zariadenia vrátane kontrol, skúšok, úprav, uvedenia do prevádzky, školenia a prevzatia.

— Demontáž existujúceho zariadenia.

— Projekty implementácie.

— Odstránenie používaného kuchynského zariadenia na odstránenie znečistenia a demontáž.

— Zber, preprava, likvidácia alebo recyklovanie odpadu z chladiacich zariadení.

— Záruka a popredajný servis počas záručnej doby a po skončení záruky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Brusel

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o type zariadenia, množstvách a počte hodín nájdete v súťažných podkladoch, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Luxemburg

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o type zariadenia, množstvách a počte hodín nájdete v súťažných podkladoch, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Štrasburg

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF11
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o type zariadenia, množstvách a počte hodín nájdete v súťažných podkladoch, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Musí byť zapísaný do živnostenského alebo obchodného registra, s výnimkou prípadu medzinárodnej organizácie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Minimálny ročný obrat, realizovaný v oblasti zákazky počas posledných 2 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, vo výške:

— pre časť 1 (Brusel): 3 300 000 EUR,

— pre časť 2 (Luxemburg): 1 200 000 EUR,

— pre časť 3 (Štrasburg): 3 000 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

— musí mať preukázané skúsenosti v oblasti služieb v rámci tejto zákazky, t. j. predaj a inštalácia profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia,

— musí mať kanceláriu v rámci alebo v blízkosti miesta vykonávania zákazky, čím Európskemu parlamentu zaručí, že zmluvné činnosti (inštalácia a opravy) sa budú vykonávať v rámci lehôt určených v zmluve.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/08/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/08/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Luxemburg, Kirchberg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Najviac 2 zástupcovia za uchádzača; žiadosti o akreditáciu sa musia zaslať 2 pracovné dni vopred.

Je možné sa osobne nezúčastniť a požiadať o kópiu zápisnice z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Mi-2021.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Otázky týkajúce sa postupu a zákazky môžu byť podané prostredníctvom platformy eTendering na vyššie uvedenej adrese.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembursko

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Európsky ombudsman
Strasbourg
Francúzsko

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

do 2 mesiacov (s predĺžením z dôvodu vzdialenosti) od oznámenia alebo zverejnenia postupu preskúmania.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/07/2017