Dodávky - 284578-2017

22/07/2017    S139    Európsky parlament - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu

2017/S 139-284578

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: direction de la logistique, service de passation de marchés publics
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2653
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

II.1.2)Hlavný kód CPV
39314000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

— Dodávka v podobe obnovy a prvej dodávky štandardného alebo zákazkového profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia, ktoré sa bude používať na 3 pracoviskách Európskeho parlamentu v Bruseli (časť 1), Luxemburgu (časť 2) a Štrasburgu (časť 3) vrátane doručenia, vybalenia a recyklovania balenia.

— Inštalácia dodaného zariadenia vrátane kontrol, skúšok, úprav, uvedenia do prevádzky, školenia a prevzatia.

— Demontáž existujúceho zariadenia.

— Projekty implementácie.

— Odstránenie používaného kuchynského zariadenia na odstránenie znečistenia a demontáž.

— Zber, preprava, likvidácia alebo recyklovanie odpadu z chladiacich zariadení.

— Záruka a popredajný servis počas záručnej doby a po skončení záruky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Brusel

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o type zariadenia, množstvách a počte hodín nájdete v súťažných podkladoch, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Luxemburg

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o type zariadenia, množstvách a počte hodín nájdete v súťažných podkladoch, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Štrasburg

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39310000
39314000
39312200
39312000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF11
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Podrobné informácie o type zariadenia, množstvách a počte hodín nájdete v súťažných podkladoch, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Musí byť zapísaný do živnostenského alebo obchodného registra, s výnimkou prípadu medzinárodnej organizácie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Minimálny ročný obrat, realizovaný v oblasti zákazky počas posledných 2 finančných rokov, pre ktoré boli účty uzavreté, vo výške:

— pre časť 1 (Brusel): 3 300 000 EUR,

— pre časť 2 (Luxemburg): 1 200 000 EUR,

— pre časť 3 (Štrasburg): 3 000 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

— musí mať preukázané skúsenosti v oblasti služieb v rámci tejto zákazky, t. j. predaj a inštalácia profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia,

— musí mať kanceláriu v rámci alebo v blízkosti miesta vykonávania zákazky, čím Európskemu parlamentu zaručí, že zmluvné činnosti (inštalácia a opravy) sa budú vykonávať v rámci lehôt určených v zmluve.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri súťažné podklady, ktoré je možné prevziať z vyššie uvedenej adresy.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/08/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29/08/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Luxemburg, Kirchberg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Najviac 2 zástupcovia za uchádzača; žiadosti o akreditáciu sa musia zaslať 2 pracovné dni vopred.

Je možné sa osobne nezúčastniť a požiadať o kópiu zápisnice z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Mi-2021.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Otázky týkajúce sa postupu a zákazky môžu byť podané prostredníctvom platformy eTendering na vyššie uvedenej adrese.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

do 2 mesiacov (s predĺžením z dôvodu vzdialenosti) od oznámenia alebo zverejnenia postupu preskúmania.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/07/2017