Leveringen - 285532-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Rotterdam: Prefabgebouwen

2023/S 093-285532

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam en omstreken
Nationaal identificatienummer: 40342087
Postadres: Henegouwerplein 14
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3021PM
Land: Nederland
Contactpersoon: Albert Teveer
E-mail: aj.teveer@cvo.nl
Telefoon: +31 102171353
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cvo.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=219953
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=219953
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Tijdelijke huisvesting Comenius

Referentienummer: EA2023-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211000 Prefabgebouwen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het aantal aangemelde leerlingen stijgt bij het Comenius College te Nieuwerkerk aan den IJssel. Om de leerlingen te kunnen huisvesten wil het Comenius College voor het nieuwe schooljaar vier tijdelijke leslokalen realiseren. De Aanbestedende dienst is voornemens één geschikte leverancier te contracteren. De tijdelijke huisvesting komt als uitbreiding naast het bestaande gebouw op hetzelfde perceel. Aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding

volgens een openbare procedure, waar de 'inschrijving met de beste prijs kwaliteitsverhouding' het uitgangspunt is.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211000 Prefabgebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam en omstreken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tijdelijke huisvesting

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/07/2023
Einde: 03/08/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

een optie tot eenzijdige verlenging door CVO van 2-maal 2 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de Leidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Rotterdam

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: 3072 AK
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023