Werken - 285792-2019

20/06/2019    S117

Duitsland-Vöhringen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 117-285792

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Vöhringen
Postadres: Sulzer Straße 8
Plaats: Vöhringen
NUTS-code: DE135 Rottweil
Postcode: 72189
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Maike Haug
E-mail: maike.haug@voehringen-bw.de
Telefoon: +49 74549583-23
Fax: +49 74549583-37
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.voehringen-bw.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.vergabe24.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.vergabe24.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Mehrzweckhalle – Küchentechnik

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Gemeinde Vöhringen plant den Neubau einer Mehrzweckhalle. Dabei ist vorgesehen, die bestehende Halle abzubrechen. Der Neubau soll auf den nördlich benachbarten Grundstücken erreichtet werden. Der Abbruch der bestehenden Halle soll jedoch erst dann erfolgen, wenn der Neubau fertiggestellt ist. Die Mehrzweckhalle ist als 2-Feld-Halle konzipiert. Die Nutzung erfolgt durch sport- und kulturtreibende Vereine, die Mühlbachschule, Kirchen und die Gemeinde selbst. Folgendes Flächenangebot soll mit dem Neubau geschaffen werden:

— Mehrzweckhalle mit einsprechenden Umkleiden, inklusive Zuschauertribüne und Bühnenhaus,

— Gymnastikraum, inklusive Nebenräume,

— Weitere Nebenräume (Foyer, Tisch- und Stuhllager, Küche etc.),

— Tischtennisvereins- und Nebenräume.

Folgendes Gewerk ist in der Ausschreibung vorgesehen:

Küchentechnik.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000 Keukenuitrusting
39314000 Industriële keukenuitrusting
39312200 Kantine-uitrusting
42513290 Bedrijfskoeluitrusting
45331231 Installeren van koel- en vriesuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE135 Rottweil
NUTS-code: DE135 Rottweil
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Einbau der Küchen technischen Anlagen für eine Küche in einer Mehrzweckhalle:

Kochtechnik, CNS-Arbeitsstrecken und CNS-Lagermöbel, Übergabepass, Getränkeausschank und Spültechnik sowie Kühlzelle inkl. Kältetechnik im EG.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 20/01/2020
Einde: 29/06/2021
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
26/07/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
26/07/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76247
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2019