Leveringen - 285935-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Utrecht: Opleidingssoftware

2023/S 093-285935

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Nationaal identificatienummer: 452204018
Postadres: Zwarte Woud 2
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3524 SJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Jozeph Verbon
E-mail: inkoop@ggdghor.nl
Telefoon: +31 652420954
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdghor.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297380/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297380/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Privacy & Security Awareness platform

Referentienummer: 3041.A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48931000 Opleidingssoftware
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese aanbesteding van een Privacy & Security Awareness Platform voor GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en. De Aanbestedende dienst wenst een Overeenkomst te sluiten met één (1) ondernemer.

Onder platform wordt verstaan een oplossing met daarin E-learnings, phishing mails, video's, games, etc. Vanuit dat platform kan de klantorganisatie deze onderdelen dan bewerken en uitzetten, plannen, etc. naar de medewerkers. Tevens zijn er rapporten beschikbaar in het platform.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Privacy & Security awareness platform

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48931000 Opleidingssoftware
79633000 Diensten voor voortgezette opleiding van personeel
72212931 Diensten voor ontwikkeling van opleidingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 550.000 ex BTW

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wensen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoering van de opdracht / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Initieel 36 maanden met 3 maal optie op verlenging van 12 maanden

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2023
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023