Leveringen - 286141-2019

20/06/2019    S117

Tsjechië-Praag: OK-instrumenten

2019/S 117-286141

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Na Bulovce
Nationaal identificatienummer: 00064211
Postadres: Budínova 67/2
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 180 81
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Ladislav Blaha
E-mail: zakazky@bulovka.cz
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bulovka.cz/
Adres van het kopersprofiel: http://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Bulovka
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Staplery a katry

Referentienummer: 065/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162200 OK-instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 320 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lineární staplery

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lineární staplery se zahnutou hlavou

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cirkulární staplery na operaci hemeroidů dle Longa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 830 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endostaplery pro laparoskopickou a torakoskopickou operativu

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 970 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lineární katry

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 420 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cirkulární staplery

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 680 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Náboje pro resterilizovatelné lineární staplery

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162200 OK-instrumenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01 Praha
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 520 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2019