Služby - 286294-2023

15/05/2023    S93

Slovensko-Trenčín: Inžinierske projektovanie

2023/S 093-286294

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fakultná nemocnica Trenčín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00610470
Poštová adresa: Legionárska 28
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91171
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Plesník
E-mail: michal.plesnik@fntn.sk
Telefón: +421 326566838
Fax: +421 326566840
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.fntn.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/467741
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41255/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Projektové práce a inžinierske činnosti pre stavbu „Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín“

Referenčné číslo: FNTN-2023-03-NZ-PD-Neonatol_Ped
II.1.2)Hlavný kód CPV
71320000 Inžinierske projektovanie
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín v súlade s platnou legislatívou.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Zadanie.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 274 500.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71248000 Dohľad nad projektom a dokumentáciou
71300000 Inžinierske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a autorský dozor pre stavbu: Modernizácia oddelenia Neonatológie a Pediatrie Fakultnej nemocnice Trenčín v súlade s platnou legislatívou.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Zadanie.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 274 500.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Všetky podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32

ZVO sú detailne popísané v súťažných podkladoch v časti "D. Podmienky účasti".

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Spôsobilosť vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom verejnej súťaže v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Sú určené v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy o dielo.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/06/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/06/2023
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Verejné otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na mieste a v

čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com

2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom prevziať si súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

4) Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť zábezpeku.

5) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.

6) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

7)Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

8) Predmetné obstarávanie nemá atribúty zeleného verejného obstarávania, nie je obstaraním inovácií, obstarávanie nie je zamerané na sociálne hľadisko.

9) Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže nepoužije elektronickú aukciu.

10) Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO a § 55 ods. 1 ZVO, že vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste (tzv. super reverzná súťaž)

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/05/2023