Leveringen - 286305-2017

22/07/2017    S139    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Kranj: Dieselbrandstof

2017/S 139-286305

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.
5097053000
Ulica Mirka Vadnova 8
Kranj
4000
Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo
Telefoon: +386 42013120
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Fax: +386 42013101
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alpetour.si

I.1)Naam en adressen
Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.
5263433000
Meljska cesta 97
Maribor
2000
Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
Telefoon: +386 42013120
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Fax: +386 42013101
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/

Adres van het kopersprofiel: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/

I.1)Naam en adressen
Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
5352657000
Kolodvorska cesta 11
Koper – Capodistria
6000
Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
Telefoon: +386 42013120
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Fax: +386 42013101
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-dolenjska-primorska/

Adres van het kopersprofiel: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-dolenjska-primorska/

I.1)Naam en adressen
Kam-Bus družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil d.o.o. – Skupina Alpetour Potovalna agencija
5544378000
Perovo 30
Kamnik
1241
Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
Telefoon: +386 42013120
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Fax: +386 42013101
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kam-bus.si/

Adres van het kopersprofiel: http://www.kam-bus.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava goriva.

Referentienummer: JN 2017/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je dobava goriva za opravljanje naročnikovih dejavnosti in je razdeljen na 3 sklope.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 15 040 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bencinski servisi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno oskrbovanje z gorivom na območju celotne Slovenije, zato naročnik zahteva da ponudnik razpolaga z vsaj 50 servisi po Sloveniji.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interna pretakalaišča (Maribor, Jesenice)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava goriva je sukcesivna na navedena naslova na podlagi naročnikovih naročil.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interno pretakališče v Kranju

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pretakališče v Kranju je v lasti naročnika, točilna naprava in oprema pa v lasti trenutnega ponudnika.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 080-154841
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bencinski servisi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
5025796000
Dunajska cesta 50
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.
5540739000
Ulica 15. maja 19
Koper – Capodistria
6000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 2
Benaming:

Interna pretakališča (Maribor, Jesenice)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
5025796000
Dunajska cesta 50
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 180 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 3
Benaming:

Interno pretakališče v Kranju

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
5025796000
Dunajska cesta 50
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov odddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 8
Kranj
4000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2017