Leveringen - 286305-2017

22/07/2017    S139    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Kranj: Dieselbrandstof

2017/S 139-286305

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5097053000
Postadres: Ulica Mirka Vadnova 8
Plaats: Kranj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.alpetour.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d.
Nationaal identificatienummer: 5263433000
Postadres: Meljska cesta 97
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/

Adres van het kopersprofiel: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-stajerska/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5352657000
Postadres: Kolodvorska cesta 11
Plaats: Koper – Capodistria
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-dolenjska-primorska/

Adres van het kopersprofiel: http://arriva.si/naslovna/arriva-slovenija/druzbe-skupine-arriva-slovenija/arriva-dolenjska-primorska/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kam-Bus družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil d.o.o. – Skupina Alpetour Potovalna agencija
Nationaal identificatienummer: 5544378000
Postadres: Perovo 30
Plaats: Kamnik
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1241
Land: Slovenië
Contactpersoon: Meta Goričan
E-mail: meta.gorican@alpetour.si
Telefoon: +386 42013120
Fax: +386 42013101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kam-bus.si/

Adres van het kopersprofiel: http://www.kam-bus.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava goriva.

Referentienummer: JN 2017/02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200 Dieselbrandstof
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je dobava goriva za opravljanje naročnikovih dejavnosti in je razdeljen na 3 sklope.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 15 040 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bencinski servisi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ponudnik mora zagotoviti nemoteno oskrbovanje z gorivom na območju celotne Slovenije, zato naročnik zahteva da ponudnik razpolaga z vsaj 50 servisi po Sloveniji.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interna pretakalaišča (Maribor, Jesenice)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava goriva je sukcesivna na navedena naslova na podlagi naročnikovih naročil.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interno pretakališče v Kranju

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134200 Dieselbrandstof
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pretakališče v Kranju je v lasti naročnika, točilna naprava in oprema pa v lasti trenutnega ponudnika.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 080-154841
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bencinski servisi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5025796000
Postadres: Dunajska cesta 50
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5540739000
Postadres: Ulica 15. maja 19
Plaats: Koper – Capodistria
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 2
Benaming:

Interna pretakališča (Maribor, Jesenice)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5025796000
Postadres: Dunajska cesta 50
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 180 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 180 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: JN2017/02
Perceel nr.: 3
Benaming:

Interno pretakališče v Kranju

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5025796000
Postadres: Dunajska cesta 50
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov odddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Alpetour, Potovalna agencija d.o.o.
Postadres: Ulica Mirka Vadnova 8
Plaats: Kranj
Postcode: 4000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/07/2017