Leveringen - 286463-2020

19/06/2020    S118

België-Gent: Straatveegvoertuigen

2020/S 118-286463

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253242)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IVAGO
Nationaal identificatienummer: 0252.828.916_531881
Postadres: Proeftuinstraat 43
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Peter Haegeman
E-mail: peter.haegeman@ivago.be
Telefoon: +32 92408151
Internetadres(sen):
Hoofdadres: WWW.IVAGO.BE
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376918

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van borstels voor straatveegmachines en onkruidmachines voor de periode van drie jaar

Referentienummer: IVAGO-20.038-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144430 Straatveegvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren van borstels voor straatveegmachines en onkruidmachines voor de periode van drie jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253242

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vragen reeks één toegevoegd.