Diensten - 286760-2023

15/05/2023    S93

Nederland-Alphen aan den Rijn: Loonadministratiediensten

2023/S 093-286760

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCOPE scholengroep Alphen aan den Rijn
Nationaal identificatienummer: 51704052
Postadres: Prinses Beatrixlaan 4
Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2404XC
Land: Nederland
Contactpersoon: Ramon Nieuwenhuizen
E-mail: aanbesteding@inkada.nl
Telefoon: +31 0546455655
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.scopescholen.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297340/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297340/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Personeelsinformatie- & Salarisadministratieapplicatie

Referentienummer: 2023/0510RN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79211110 Loonadministratiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de inkoop van het gebruiksrecht op een personeelsinformatie & salarisadministratie-applicatie. De applicatie dient een SaaS oplossing te zijn. Inschrijver dient de applicatie beschikbaar te stellen, te implementeren (inclusief conversie data bestaande applicatie naar de te leveren applicatie), te beheren en technische en functionele (geven van trainingen en het beschikbaar hebben van een helpdesk voor vragen) ondersteuning te bieden. Opdrachtgever heeft eigen medewerkers voor de salaris- en personeelsadministratie en daarom geen behoefte aan dienstverlening op dit gebied.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Personeelsinformatie- & Salarisadministratieapplicatie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alphen aan den Rijn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsdocumenten

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Open vragen / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Gebruikerstest / Weging: 35
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2024
Einde: 31/12/2030
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

driemaal drie jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

driemaal drie jaar

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/08/2023
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2023