Diensten - 287063-2018

04/07/2018    S126

België-Brussel: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

2018/S 126-287063

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 089-199098)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1210
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/EASME
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/easme/en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Referentienummer: EASME/H2020/2018/008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een oproep tot inschrijving in de vorm van een openbare procedure voor het sluiten van 1 dienstenovereenkomst in het kader van de ondersteuning van het mkb op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, die zich richt op het selecteren van een dienstverlener voor de tenuitvoerlegging van de helpdesk inzake intellectuele-eigendomsrechten van de EU. De werkzaamheden zijn verdeeld over 5 werkpakketten. De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in sectie 1.4.5.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 089-199098

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 09/07/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 10/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 16/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: