Leveringen - 288332-2018

04/07/2018    S126

Bulgarije-Galabovo: Basismetalen

2018/S 126-288332

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Brikel“ EAD
Nationaal identificatienummer: 123526494
Postadres: Izvan grada
Plaats: Galabovo
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Postcode: 6260
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimira Dimitrova
E-mail: market@brikel-bg.com
Telefoon: +359 41862393
Fax: +359 41862393

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.brikel-bg.com

Adres van het kopersprofiel: http://brikel-bg.com/bg/about-us/buyer-profile/qualification-systems/161-dostavka-na-metalni-izdeliya-trabi-listova-stomana-stomaneni-profili-i-dr-za-nuzhdite-na-brikel-ead-ref-ks-03-2017-g

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на горещовалцовани безшевни тръби по 8 обособени позиции“

Referentienummer: КС-03-2017-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14700000 Basismetalen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата процедура е доставка на горещовалцовани безшевни тръби по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 394 640.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?22х3

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14700000 Basismetalen
44162000 Pijpleidingstelsels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Voornaamste plaats van uitvoering:

Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на горещовалцовани безшевни тръби по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?32х4

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14700000 Basismetalen
44162000 Pijpleidingstelsels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Voornaamste plaats van uitvoering:

Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?32х4, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?42х5

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14700000 Basismetalen
44162000 Pijpleidingstelsels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Voornaamste plaats van uitvoering:

Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?42х5, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?60х6

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14700000 Basismetalen
44162000 Pijpleidingstelsels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Voornaamste plaats van uitvoering:

Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?60х6, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?108х4

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14700000 Basismetalen
44162000 Pijpleidingstelsels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Stara Zagora
Voornaamste plaats van uitvoering:

Производствена и складова база на възложителя в „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно Инкотермс 2017.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?108х4, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 104-208259
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: КС 03-2017-04-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?22х3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 830.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: КС 03-201-04-2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?32х4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Тритон“ ООД
Nationaal identificatienummer: 119015451
Postadres: ул. „Самуиловско шосе“ № 4А
Plaats: Сливен
NUTS-code: BG342 Sliven
Postcode: 8800
Land: Bulgarije
E-mail: tritonbg@abv.bg
Telefoon: +35 944625131
Fax: +359 44662388

Internetadres: www.triton-sliven.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: КС 03-2017-04-3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?42х5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Тритон“ ООД
Nationaal identificatienummer: 119015451
Postadres: ул. „Самуиловско шосе“ № 4А
Plaats: Сливен
NUTS-code: BG342 Sliven
Postcode: 8800
Land: Bulgarije
E-mail: tritonbg@abv.bg
Telefoon: +35 944625131
Fax: +359 44662388

Internetadres: www.triton-sliven.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 610.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: КС 03-2017-03-4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?60х6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Тритон“ ООД
Nationaal identificatienummer: 119015451
Postadres: ул. „Самуиловско шосе“ № 4А
Plaats: Сливен
NUTS-code: BG342 Sliven
Postcode: 8800
Land: Bulgarije
E-mail: tritonbg@abv.bg
Telefoon: +35 944625131
Fax: +359 44662388

Internetadres: www.triton-sliven.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 500.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: КС 03-2017-03-5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери ?108х4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Тритон“ ООД
Nationaal identificatienummer: 119015451
Postadres: ул. „Самуиловско шосе“ № 4А
Plaats: Сливен
NUTS-code: BG342 Sliven
Postcode: 8800
Land: Bulgarije
E-mail: tritonbg@abv.bg
Telefoon: +35 944625131
Fax: +359 44662388

Internetadres: www.triton-sliven.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 700.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно правилата на гл. 27 от ЗОП (чл. 196 и следващите от ЗОП).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: „Брикел“ ЕАД
Postadres: Извън града
Plaats: Гълъбово
Postcode: 6280
Land: Bulgarije
E-mail: market@brikel-bg.com
Telefoon: +359 41862393
Fax: +359 41862393

Internetadres: www.brikel-bg.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/07/2018