Leveringen - 288510-2019

Beknopt weergeven

20/06/2019    S117

Finland-Tampere: Kogelvrije vesten

2019/S 117-288510

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Puolustusvoimat
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: PL 69
Plaats: Tampere
Postcode: FI-33541
Land: Finland
Contactpersoon: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.puolustusvoimat.fi

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
4000001179 Luotisuojaliivien lisälevyt
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Luotisuojaliivien lisälevyjen hankinta liitteenä olevien osallistumishakemuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Suojaliivin lisälevyllä NIJ III+ "European Threat" kasvatetaan taistelijan luotisuojaliivin (NIJ IIIA) antamaa ballistista suojaa tilanteissa, joissa kiväärikaliiperisten aseiden aiheuttama uhka on korostunut. Lisälevyn avulla saavutetaan suoja 5.45 mm rynnäkkökiväärin 7N10 -ampumatarviketta (Hardened Steel Core, terässydän) yleisimpiä pehmeäsydämisiä 7.62 mm rynnäkkö- ja konekiväärin luoteja vastaan. Yhdessä suojaliivin takaosaan sijoitettavan kevyen NIJ III -tason lisälevyn kanssa saavutetaan kohtalainen suoja taistelukentän yleisimpiä kevyitä aseita vastaan taistelijan liikkuvuuden ja tilanneympäristötietoisuuden merkittävästi kärsimättä.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35815100 Kogelvrije vesten

II.1.7)Inlichtingen over uitbesteding
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 1 600 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van deze opties: Ks. hankinta-asiakirjat
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht, met name met betrekking tot de zekerheid van voorziening en de beveiliging van inlichtingen:
III.1.5)Inlichtingen over veiligheidsmachtiging:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
III.2.3)Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.8.2019 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels. Fins.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.6.2019