Diensten - 288650-2019

21/06/2019    S118

België-Brussel: Verstrekking van diensten inzake ziekte- en ongevallenverzekeringen voor conferentietolken

2019/S 118-288650

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Interpretation
Postadres: Rue Van Maerlant 18
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: SCIC-B4-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4981
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4981
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekking van diensten inzake ziekte- en ongevallenverzekeringen voor conferentietolken

Referentienummer: SCIC/B4/2019/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van deze oproep tot inschrijving is het verstrekken van een verzekering die conferentietolken dekt tegen het risico op ziekte en ongevallen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
66512200 Ziektekostenverzekeringen
66518100 Verzekeringsmakelaarsdiensten
66518200 Verzekeringsagentdiensten
66512220 Medische verzekeringen
66512210 Vrijwillige ziektekostenverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diensten inzake ziekte- en ongevallenverzekering.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europese Commissie

Directorate-General for Interpretation

Rue van Maerlant 18

1040 Bruxelles, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Internetadres: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/06/2019