Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 289222-2017

26/07/2017    S141    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Bouwwerkzaamheden

2017/S 141-289222

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UKM
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Castle Rock Edinvar Housing Association
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: l.campbell@castlerock.org.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.castlerockedinvar.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CRE Planned Works 2016-2020.

Referentienummer: DN218019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Castle Rock Edinvar Housing Association are seeking bids from suitably resourced, qualified and experienced contractors to complete its planned works program for a 3 year period.

This is the tender for Castle Rock Edinvar's planned works programme for 3 years — 2017/18, 2018/19, 2019/20.

There are 3 works packages/Lots:

1. Kitchens and Bathroom Installations;

2. Heating Installations (fuel switch);

3. Adaptation Works.

There is the option to extend the contract by 2 further 1 year periods.

The tender is utilising the Procurement HUB Whole House Contractors DPS, OJEU reference 2016/S 170-305523.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 150 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kitchens and Bathrooms Installations

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211310
45421151
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract is for install only. Castle Rock Edinvar have suppliers of kitchens and bathrooms in place and agreements with relevant manufacturers.

We anticipate that circa 170 no. planned kitchen and 150 planned bathroom installs will be completed within the year. In addition to the planned programme, there may be additional unforeseen ad-hoc installations required.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 2 x 1 year periods.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Heating Installations (Fuel Switch)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contract is for install only. Castle Rock Edinvar have suppliers of boilers and radiators in place and agreements with relevant manufacturers.

We anticipate that circa 48 No. planned heating installs will be completed within the year. In addition to the planned programme, there may be additional unforeseen ad-hoc installations required.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 2 x 1 year periods.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adaptation Works

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contract is supply and installation. Details of preferred products and merchants are provided within the tender documents.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option to extend for 2 x 1 year periods.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Kitchens and Bathrooms Installations

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Response Building Maintenance Services (Scotland) Ltd
Postadres: Caputhall Road, Deans
Plaats: Livingston
NUTS-code: UKM
Postcode: EH54 8AS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Heating Installations (Fuel Switch)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Response Building Maintenance Services (Scotland) Ltd
Postadres: Caputhall Road, Deans
Plaats: Livingston
NUTS-code: UKM
Postcode: EH54 8AS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Adaptation Works

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/02/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Response Building Maintenance Services (Scotland) Ltd
Postadres: Caputhall Road, Deans
Plaats: Livingston
NUTS-code: UKM
Postcode: EH54 8AS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/07/2017