Werken - 290534-2019

Submission deadline has been amended by:  414172-2019
21/06/2019    S118

Kroatië-Požega: Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie

2019/S 118-290534

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Nationaal identificatienummer: 57790565988
Postadres: Vodovodna 1
Plaats: Požega
NUTS-code: HR049 Požeško-slavonska županija
Postcode: 34000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Dijana Vuković
E-mail: dijana.vukovic@tekija.hr
Telefoon: +385 34312457
Fax: +385 34312480
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tekija.hr
Adres van het kopersprofiel: www.tekija.hr
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega - Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Požega

Referentienummer: 8/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 47 384 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252100 Bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallatie
45252130 Uitrusting voor rioolwaterzuivering
71320000 Technische ontwerpdiensten
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR049 Požeško-slavonska županija
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 384 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1155
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/06/2019