Diensten - 290801-2020

24/06/2020    S120

Luxemburg-Luxemburg: Mobiele communicatie

2020/S 120-290801

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 047-109778)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiele communicatie

Referentienummer: AO 713
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijvingen beoogt de gunning van een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot mobiele telefonie en voor levering van bijbehorende uitrusting. Er moet minstens de volgende diensten inzake mobiele communicatie worden verleend: spraakcommunicatie, datacommunicatie, tekstberichten (sms).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 047-109778

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:

Plaats:

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk twee werkdagen van tevoren de volledige naam en nationaliteit van de vertegenwoordigers overleggen via

eca-procurement.service@eca.europa.eu.

De vertegenwoordigers moeten de bevestiging van de inschrijving die bij hun elektronische indiening wordt gegenereerd overleggen en een aanwezigheidslijst ondertekenen.

Te lezen:

De openingssessie wordt uitgevoerd via videoconferentie (Teams). De geïnteresseerde inschrijvers kunnen de openingssessie bijwonen via een link die het Gerecht ter beschikking stelt aan alle inschrijvers die zich voor de opening hebben ingeschreven. Bij inschrijving voor de opening moet de inschrijver uiterlijk vier werkdagen van tevoren de volledige naam en het e-mailadres van de vertegenwoordigers overleggen via eca-procurement.service@eca.europa.eu

Vóór de opening van de inschrijvingen organiseert het Gerecht samen met elke geregistreerde inschrijver een test om ervoor te zorgen dat de link goed werkt.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: