Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 291241-2021

11/06/2021    S112

België-Geel: Bouwen van basisschool

2021/S 112-291241

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
Contactpersoon: de heer Sam Lievens
E-mail: sam.lievens@geel.be
Telefoon: +32 14566311
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.geel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SBS Katersberg — uitbreiding lagere en kleuterschool

Referentienummer: 2019-118
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SBS Katersberg — uitbreiding lagere en kleuterschool.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214210 Bouwen van basisschool
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

School Holven Katersberg 27, Katersberg 27, te 2440 Geel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

SBS Katersberg — uitbreiding lagere en kleuterschool.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 475
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2019-118
Benaming:

SBS Katersberg — uitbreiding lagere en kleuterschool

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Algemene Onderneming Driesen nv
Postadres: Stuifzandstraat 36
Plaats: Overpelt
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3900
Land: België
E-mail: info@driesennv.be
Telefoon: +32 11641072
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 5 523 341.70 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/06/2021

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

School Holven Katersberg 27, Katersberg 27, te 2440 Geel.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SBS Katersberg — uitbreiding lagere en kleuterschool

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 500
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 5 530 286.48 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Algemene Onderneming Driesen nv
Postadres: Stuifzandstraat 36
Plaats: Overpelt
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 3900
Land: België
E-mail: info@driesennv.be
Telefoon: +32 11641072
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Wijziging 8: aanpassing vloeropbouw en ramen.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Bij de uitvoering (begin februari) meldde de betrokken ingenieur (IR) technieken (Vörtgang, Turnhout) dat de voorziene constructie voor vloeropbouw nog best een bijkomende isolatie krijgt i.v.m. een gerichte warmteafgifte van de voorziene vloerverwarming. (NBN/NEN EN 1264-4). Aangezien de EPB eis voldoet aan de waarden uit de norm was IR technieken ervan uitgegaan dat de nodige isolatie voorzien was. Enkel de gelijkvloerse vloerplaat (niet EPB onderhevig) had een beperkte afwijking tov de in de norm gestelde waarde.

Het bestek van de betrokken IR technieken (Vörtgang, Turnhout) vermeld dat de vloerverwarmingsleidingen ‘getackt’ mogen worden in de ondergrond. Het ‘tacken’ is echter in strijd met de akoestische norm waarvoor de nodige akoestische contactisolatie in het dossier voorzien werd.

Er werden verschillende varianten onderzocht om een technisch kwaliteitsvolle oplossing te bieden aan een zo gunstig mogelijke prijs.

De voorziene con[...] (zie opdrachtdocumenten).

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 5 542 643.63 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 5 552 370.90 EUR