Leveringen - 291402-2020

Submission deadline has been amended by:  295671-2020
24/06/2020    S120

Roemenië-Iași: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 120-291402

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
Nationaal identificatienummer: 9899076
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700309
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marian Matei
E-mail: achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro
Telefoon: +40 232474800
Fax: +40 232240088
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dasiasi.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100097788
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare produse de origine animală: conserve din carne, produse din carne, carne și organe porc, carne de vită, carne de pasăre, carne miel

Referentienummer: 9899076_2020_PAAPD1135942
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord cadru de furnizare:

— lot 1 – conserve din carne centre copii adulti;

— lot 2 – produse din carne centre copii adulti;

— lot 3 – carne si organe porc centre copii adulti;

— lot 4 – carne de vita centre copii adulti;

— lot 5 – carne de pasare congelata centre copii adulti;

— lot 6 – carne de miel centre copii adulti.

Acestea se vor livra cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul autoritatii contractante si prin exceptie, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata, in situaţia în care ordonatorul principal de credite nu a aprobat bugetul anual de cheltuieli.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturii este de 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Acordul-cadru asigura necesarul pentru o perioada de 12 luni si are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitia de produse de origine animala necesare pentru hrana beneficiarilor din centrele subordonate DGASPC Iasi. Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si a celui mai mare contract subsecvent sunt in caietul de sarcini.

Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru si a celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia in cadrul derularii acordului se regasesc in caietul de sarcini.

Valoarea estimata acord-cadru:

— lot 1: minimum 20 325,90 RON si maximum 238 952,80 RON;

— lot 2: minimum 99 941,82 RON si maximum 1 174 404,02 RON;

— lot 3: minimum 64 348,00 RON si maximum 744 149,40 RON;

— lot 4: minimum 25 164,02 RON si maximum 282 183,60 RON;

— lot 5: minimum 88 597,30 RON si maximum 1 041 757,80 RON;

— lot 6: minimum 2 813,00 RON si maximum 23 200,00 RON.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 504 647.62 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

OFERTA SE POATE DEPUNE PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CONSERVE DIN CARNE CENTRE COPII ADULTI SI CPV MIRCESTI

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

LA SEDIILE CENTRELOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CANTITATILOR MINIME SI MAXIME DIN CAIETUL DE SARCINI

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTE: minim 20.325,90 RON si maxim 119.237,10 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 238 952.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE DE MIEL CENTRE COPII ADULTI SI CPV MIRCESTI

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

LA SEDIILE CENTRELOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CANTITATILOR MINIME SI MAXIME DIN CAIETUL DE SARCINI

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTE: minim 2.813,00 RON si maxim 23.200,00 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PRODUSE DIN CARNE CENTRE COPII ADULTI SI CPV MIRCESTI

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

LA SEDIILE CENTRELOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CANTITATILOR MINIME SI MAXIME DIN CAIETUL DE SARCINI

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTE: minim 99.941,82 RON si maxim 587.287,81 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 174 404.02 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE SI ORGANE DE PORC CENTRE COPII ADULTI SI CPV MIRCESTI

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

LA SEDIILE CENTRELOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CANTITATILOR MINIME SI MAXIME DIN CAIETUL DE SARCINI

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTE: minim 64.348,00 RON si maxim 372.074,70 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 744 149.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE DE VITA CENTRE COPII ADULTI SI CPV MIRCESTI

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

LA SEDIILE CENTRELOR SOCIALE DIN CADRUL DGASPC IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CANTITATILOR MINIME SI MAXIME DIN CAIETUL DE SARCINI

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTE: minim 25.164,02 RON si maxim 141.091,80 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 282 183.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE DE PASARE CONGELATA CENTRE COPII ADULTI SI CPV MIRCESTI

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

LA SEDIILE CENTRELOR SOCIALE DI CADRUL DGASPC IASI

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CONFORM CANTITATILOR MINIME SI MAXIME DIN CAIETUL DE SARCINI

VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTE: minim 88.597,30 RON si maxim 523.321,90 lei

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 041 757.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinte refer la motivele de excludere:Op economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) NU trebuie sa se regaseasca în sitprevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.Op economic participant are obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro).Docum justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele doua locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, conf art. 196 din Legea 98/2016.

Cerinta nr. 1: Op ec sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164, alin. (1) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale. Autoritatea Contractanta are dreptul, conform prev art. 166, alin. (1) din Legea 98/2016, în situatii exceptionale, si pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului, sa nu excluda un Op Economic aflat în situatiile de mai sus. Docum justificative: cazierul judiciar al op economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ori alte documente echivalente emise de autoritati competente emise de tara respectiva, in cazul ofertantilor straini.

Cerinta nr. 2: Op economic nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165, alin. (1) si alin. (2) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale. Motivele de excludere pentru încalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (metionate la art. 165, alin (1) si alin (2) din Legea 98/2016) se aplica Op Economici pentru care s-a stabilit aceasta încalcare prin hotarâre judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu în conf cu legea statului în care respectivul op economic este înfiintat sau pentru care Autoritatea Contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de încalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Op economic nu este exclus din procedura, daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, în cond specificate la art. 165, alin. (2) din Legea 98/2016, înainte ca Autoritatea Contractanta sa formuleze decizia de excludere. Prin exceptie de la dispozitiile art. 165 alin. (1) si (2), un op economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 RON. Docum justificative: Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata, pentru sediul social declarat in Certificatul Constatator emis de ONRC, la bugetul consolidat (buget de stat si bugetul local) din sa rezulte ca op economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sau, în cazul ofertantilor straini, docum echivalente emise în tara de rezidenta.- Dupa caz, docum prin care se demonstreaza faptul ca op economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 3: Op economic nu se afla în niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167, alin. (1) din Legea 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

3.1 Motive de excludere privind insolventa/lichidarea

Op Economici împotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca Autoritatea Contractanta, în baza docum/inform transmise de catre Op Economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a îndeplini obligatiile contractuale, în conditiile în care Op Economic se afla fie în faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente, fie în faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

3.2 Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave Un Op Economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle în situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese. Pe parcursul derularii procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta ia toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti Op Economici.

Conf art. 167, alin. 1, litera e) din Legea 98/2016 Autoritatea Contractanta exclude din procedura de atribuire orice Op Economic, atunci când o situatie de conflict de interese nu poate fi remediata în mod efectiv prin alte masuri mai putin severe.

Cerinta nr. 4: neincadrarea in prevederile art. 59 - 60 din Legea 98/2016 privachizitiile publice. Conf art. 60 din Legea 98/2016, o situatie de conflict de interese reprezinta orice situatie în care personalul Autoritatii Contractante sau cel al furnizorului de servicii auxiliare achizitiei implicat în derularea procedurii de atribuire sau care poate influenta rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor în contextul procedurii de atribuire.Situatiile pentru care care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese includ, dar fara a se limita la:

a. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a:

i. persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al Ofertantului, al Tertilor Sustinatori sau al Subcontractantilor propusi sau

ii. persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori sau Subcontractantilor propusi;

b. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin, pâna la gradul al doilea, inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre Ofertanti, Terti Sustinatori ori Subcontractantilor propusi;

c. participarea în procesul de verificare/evaluare a Ofertelor a unei persoane despre care se constata ca sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura, sau ca se afla intr-o alta situatie de natura sa îi afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d. atunci când Op Economic participant la procedura are:

i. drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare ori

ii. drept actionari sau asociati care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social

Sau îi confera detinatorului cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, persoane care sunt: sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea, inclusiv, ori care se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante implicat în procedura de atribuire;

e. atunci când Ofertantul a nominalizat, printre principalele persoane desemnate pentru executarea Contractului, persoane care:

i. sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gr al doilea, inclusiv,

ii. se afla în relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie.

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul 8 "Declaratie privind conflictul de interese", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul 8 va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.

Prin abatere profesionala grava se întelege orice abatere care afecteaza reputatia profesionala a Op Economic, cum ar fi încalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel în scopul trucarii licitatiilor sau încalcarii de drepturi de proprietate intelectuala, savârsite cu intentie sau din culpa grava, demonstrabile cu mijloace adecvate de proba, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative.

Persoane cu functie de decizie din cadrul DGASPC Iasi: DirGeneral Florin Ion, Dir General Adjunct Ticu Ioan, Dir General Adjunct Karacsony Niculina, Dir Exec Ungurean Cristina, Cons Juridic Serv Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu Hura Cezar Mihai, Sef Serv Juridic si Contencios Iuga Dana, Cons Juridic Serviciul Juridic si Contencios Rusu Claudia, Sef Serv Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu Matei Marian, Sef Serviciu Administrativ si Aprovizionare Sili-Cujbă Silviu Lucian, comisia de evaluare.

Cerinta nr. 1 - Înscrierea în registrul comertului

Orice Operator Economic participant la procedura, indiferent daca este Ofertant individual, m... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Specificati cifra de afaceri medie anuala Informatii privind cifra medie de afaceri anuală Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 (trei) ani 2017,2018,2019. Valoarea cifrei medii de afaceri anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari, se raportează la valoarea celui mai mare contract subsecvent ce va fi atribuit in cadrul acordului cadru, conform art.175, alin.(2), litera a) din Legea 98/2016, şi trebuie sa fie de minim: 119.237,10 RON pentru lotul 1, 587.287,81 RON pentru Lotul 2, 372.074,70 RON pentru Lotul 3, 141.091,80 RON pentru Lotul 4, 523.321,90 RON pentru Lotul 5 și 23.200,00 pentru Lotul 6. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri exprimata in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Eventuele minimumeisen:

Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei(declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic) trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 Informatii privind experienta din ultimii 3 ani Ofertantul va prezenta o lista cu principalele furnizari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate in ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat poduse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim este: 119.237,10 RON pentru lotul 1, 587.287,81 RON pentru Lotul 2, 372.074,70 RON pentru Lotul 3, 141.091,80 RON pentru Lotul 4, 523.321,90 RON pentru Lotul 5 și 23.200,00 pentru Lotul 6. Prin produse similare se intelege "carne și produse din carne". Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (certificari/ procese verbale de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente care indica valorile, datele si beneficiarii produselor furnizate emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi incarcate în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Tert/terti sustinator/sustinatori Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 - 184 din Legea nr.98/2016. În cazul în care Ofertantul utilizează capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, Terțul Susținător trebuie să: 1. îndeplinească cerința minimă referitoare la experienta similara în mod corespunzător"; 2. să nu se afle în una din situațiile descrise în Fișa de Date a Achiziției ca reprezentând motiv de excludere; 3. să fie înscris într-un registru profesional relevant sau în registrul comerțului, în țara în care este stabilit. Modalitatea de indeplinire: În cazul în care un Operator Economic Ofertant își exercită dreptul de a utiliza capacitățile altor entități pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime, atunci acesta trebuie: 1.să transmită împreună cu Oferta, până la termenul limită comunicat pentru depunerea Ofertei următoarele: a.Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională, în funcție de relația dintre operatorul economic ofertant și entitatea ce acordă susținerea precum și caracteristicile și modalitatea de acordare a suportului, poate include, dar nu se limitează la: i.o enumerare și descriere a capacităților pe care entitatea respectivă le pune la dispoziția Operatorului Economic Ofertant, prin raportare la cerința minimă comunicată în Fișa de Date a Achiziției și cu referire la anexa/anexele angajamentului ferm; ii.modalitatea efectivă în care entitatea pe ale cărei capacități se bazează Operatorul Economic (Terțul Susținător) asigură Autorității Contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin angajament în situația în care Operatorul Economic Ofertant căruia îi acordă susținere devine Contractant și întâmpină dificultăți pe parcursul derulării Contractului (în situația în care capacitățile incluse în angajamentul ferm vizează resurse netransferabile); iii.anexa/anexele ce prezintă modul efectiv prin care entitatea pe a cărei capacitate se bazează Operatorul Economic Ofertant va asigura îndeplinirea angajamentului, inclusiv, dar fără a se limita la planificarea și monitorizarea fluxului de informații, documente, resurse și altele asemenea dintre entitatea ale cărei capacități Operatorul Economic le utilizează și Operatorul Economic Ofertant. b.un formular DUAE (răspuns) separat pentru Operatorul Economic/entitatea ale cărei capacități le utilizează, care să cuprindă inf

Loturile: 1,2,3,4,5,6 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinta nr. 2 Operatorii economici sunt obligati sa faca dovada ca dispun de cel putin 2 mijloace de transport autorizate sanitar–veterinar, conform Ordin nr. 111/2008 litera i) din articolul 31, punctul 1, Cap. III modificata de punctul 25, articolul I din Ordinul nr. 106/05.09.2019, publicat in Monitorul Oficial nr. 761/19.09.2019, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta).

Eventuele minimumeisen:

Toti operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE conform Notificarii nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: obiectul contractului invocat drept experienta similara, valoarea, data inceperii si finalizarii contractului, beneficiarul. În situaţia în care, un candidat/ofertant participă la mai multe loturi, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară va fi considerată îndeplinită pentru toate loturile la care va depune candidatură/ofertă, dacă îndeplineşte cerinţele de calificare referitoare la experienţa similară formulate în documentaţia de atribuire, pentru lotul la care această cerinţă are plafonul valoric cel mai mare.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, dupa caz), dupa finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Aceste documente trebuie sa demonstreze ca operatorul economic dispune de cel putin două mijloace de transport adecvate (documentele care confirma modul de dispunere a acestuia: in proprietate/contract de inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie) și Autorizatia sanitar-veterinara pentru mijloacele de transport produse alimentare, valabile la momentul prezentarii

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu maxim 2 operatori economici, respectiv locurile 1 si 2, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:

1.In cazul in care ofertele clasate pe primul loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.

2.In cazul in care ofertele clasate pe al doilea loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.

3. In cazul in care in urma reofertarii, preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va fi posibila.

Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul celui clasat pe primul loc, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP.

4. În cazul în care, promitentul-furnizor clasat pe locul 1 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie in termenul precizat sau nu furnizează produsele conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, deși autoritatea contractantă a semnalat motivele neconformităţii produselor furnizate, iar promitentul-furnizor nu a remediat problemele sesizate, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la urmatorul clasat în acordul cadru pentru încheierea viitoarelor contracte subsecvente, cu respectarea termenelor de notificare prealabilă, respectiv 3 zile lucrătoare.

5. In cazul in care si promitentul-furnizor clasat pe locul 2 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie in termenul precizat sau nu furnizeaza produse conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, acordul-cadru incheiat cu cei doi operatori promitenti, va fi reziliat anticipat, urmand a fi emise documente constatatoare privind neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant/contractanti.

6. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot si se va incheia acordul-cadru doar cu acel operator economic.

Ofertantii au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere prin care sa indice ce documente din oferta le considera ca fiind confidentiale, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: ww.e-licitatie.ro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 700309
Land: Roemenië
E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul achiziții publice, tehnic, patrimoniu și Serviciul juridic si contencios din cadrul DGASPC Iași
Postadres: Str. Vasile Lupu nr. 57A
Plaats: Iași
Postcode: 700309
Land: Roemenië
E-mail: achizitii.dgaspcis@yahoo.com
Telefoon: +40 232474800
Fax: +40 232279654
Internetadres: www.dasiasi.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2020