Služby - 291566-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

19/08/2015    S159

Belgicko-Brusel: Organizácia Európskych podnikateľských ocenení, Európskeho týždňa MSP a Zhromaždenia MSP na roky 2016 – 2017

2015/S 159-291566

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelária 12/27
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefón: +32 22999440
Fax: +32 22973512

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/easme

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1022

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelária 12/27
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefón: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/easme

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelária 12/27
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: L. Vari
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Telefón: +32 22999440
Fax: +32 22973512
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/easme

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Organizácia Európskych podnikateľských ocenení, Európskeho týždňa MSP a Zhromaždenia MSP na roky 2016 – 2017.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 11: Poradenské služby v oblasti riadenia [6] a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených poskytovateľom služieb s výnimkou priestorov EASME alebo Európskej komisie. Uskutočnia sa maximálne 4 koordinačné stretnutia ročne s agentúrou EASME a/alebo Európskou komisiou v Bruseli. Okrem pravidelných kontaktov sa od dodávateľa bude požadovať organizovanie celého radu stretnutí každý rok (2016 a 2017) v Bruseli so zástupcami Európskej komisie a EASME. Nakoniec sa od dodávateľa požaduje zorganizovanie veľkoprofilových podujatí (zhromaždenia MSP a slávnostné odovzdávania EEPA) v krajinách EÚ, ktoré sú predsedajúcimi krajinami EÚ (t. j. Slovensko v roku 2016 , Spojené kráľovstvo v roku 2017, Bulharsko v roku 2018). Tieto podujatia sa nebudú konať v priestoroch Európskej komisie. Budú sa konať na vhodných miestach podujatia, na ktorých sa dohodli príslušné predsedníctva EÚ a Európska komisia.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
EASME chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na poskytnutie služieb súvisiacich s týmito činnosťami:
1. organizovanie konferencie v prípade konferencie SBA s názvom „Zhromaždenie MSP“, ktorá sa všeobecne koná v druhej polovici každého roka v spolupráci s predsedníctvom Rady v tomto období;
2. organizovanie funkcie sekretariátu pre Európske podnikateľské ocenenia, ročné udeľovanie cien organizované od roku 2006 s cieľom oceniť výnimočnosť v podporovaní podnikateľských činností;
3. organizovanie funkcie sekretariátu pre Európsky týždeň MSP, ktorý predstavuje záštitu nad stovkami propagačných činností týkajúcich sa MSP na úrovni EÚ a v členských štátoch a za hranicami EÚ.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná maximálna hodnota pre vykonanie všetkých úloh uvedených v tejto výzve na predloženie ponúk je 2 200 000 EUR vrátane všetkých poplatkov a výdavkov.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 2 200 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 24 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri špecifikácie obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri špecifikácie obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri špecifikácie obstarávania.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
EASME/COSME/2015/013.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
30.9.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 7.10.2015 - 10:30

Miesto:

Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, 1210 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Žiadame uchádzačov, ktorí majú záujem o účasť, aby svoj záujem oznámili aspoň 48 hodín vopred zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu: easme-procurement@ec.europa.eu

Toto oznámenie musí byť podpísané oprávneným pracovníkom uchádzača a musí byť v ňom uvedené meno osoby, ktorá sa zúčastní otvárania ponúk v mene uchádzača. Na konci otváracieho zasadnutia predseda otváracieho výboru uvedie mená uchádzačov a rozhodnutie týkajúce sa prípustnosti každej prijatej ponuky. Ceny uvedené v ponukách nebudú oznámené.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Výzva na predloženie ponúk je založená na programe pre konkurencieschopnosť podnikov a pre malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020), najmä pracovnom programe v rámci COSME na rok 2015, akčný plán ENT/SME/15/C/N01 – politika v oblasti MSP (SPR, SBA, podporné činnosti):
1. COSME 2014 – 2020: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11.12.2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES, Úradný vestník Európskej únie, L 347, 20.12.2013, s. 33;
2. Pracovný program COSME na rok 2015: Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 3767 final z 9.6.2015, ktorým sa mení rozhodnutie C(2014)8044 o prijatí pracovného programu na rok 2015 a financovaní na realizáciu programu na pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov.
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
7.8.2015