Werken - 292722-2018

06/07/2018    S128    Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Aanleg van spoorweg

2018/S 128-292722

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG,
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: Frankfurt Main
Land: Duitsland
Contactpersoon: DB AG, Beschaffung Infrastruktur Region Mitte, Einkauf Bauleistungen (GS.EI-M-B)
E-mail: Kathrin.elsner@deutschebahn.com
Telefoon: +49 6926545689

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal

Adres van het kopersprofiel: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

Referentienummer: 17FEI27586
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Einsiedlerhof (Kaiserslautern)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

ABS 23 Saarbrücken — POS Nord ZEB 17-18 Gleis- und Weichenerneuerung sowie Schallschutzmaßnahmen

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 18
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

2014-DE-TM-0138-M

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 180-369377

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 92254563
Benaming:

POS Nord ZEB 17-18

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
11/08/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge POS Nord, ABS 23, ZEB 17 + 18, c/o. Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar
Postadres: Robert-Bosch-Straße 20-22
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Postcode: 64293
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge POS Nord, ABS 23, ZEB 17 + 18 Schweerbau GmbH
Plaats: Stadthagen
NUTS-code: DE928 Schaumburg
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler str. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 52123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/07/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB32 Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Einsiedlerhof (Kaiserslautern)

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ABS 23 Saarbrücken — POS NORD ZEB17-18, Gleis- und Weichenerneuerung sowie Schallschutzmaßnahmen

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 18
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Arge POS Nord, ABS 23, ZEB 17 + 18, c/o. Strabag AG, Bereich Rhein-Main-Neckar Darmstadt
Plaats: Darmastadt
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Postcode: 64293
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: ARGE POS Nord Bf Landstuhl
Plaats: Darmstadt
NUTS-code: DE711 Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

MKA 14_ im Bereich der Strecke 3280 des Einsiedlerhofes km 36,028 – 37,225 ist ein Stopfgang durchzuführen.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Die gesonderte Vergabe der Leistungen an einen Dritten hätte zur Gefährdung von betrieblichen Zwangspunkten geführt. Bei nicht Einhaltung des Zwangspunktes wären erhebliche Folgekosten entstanden.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 7 822 199.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 7 842 199.00 EUR