Werken - 292856-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nice: Waterdicht maken

2019/S 120-292856

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CROUS Nice — Toulon
Nationaal identificatienummer: 18060004100289
Postadres: 26 route de Turin
Plaats: Nice
NUTS-code: FRL
Postcode: 06300
Land: Frankrijk
E-mail: commande.publique@crous-nice.fr
Telefoon: +33 492155050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.crous-nice.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Bourses, résidences et restaurations universitaires

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'étanchéité et de mise en sécurité des toitures (garde corps) des sites du CROUS de Nice — Toulon

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261420
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 630 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Étanchéité

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261420
34928320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 430 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garde corps

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928320
34928320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019