Werken - 292881-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Straatverlichtingsuitrusting

2019/S 120-292881

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Camden
n/a
5 Pancras Square
London
N1C 4AG
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Stephen Black
Telefoon: +44 2079743818
E-mail: Stephen.Black@camden.gov.uk
NUTS-code: UKI31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comden.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/28

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=28884&B=LBCAMDEN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=28884&B=LBCAMDEN
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Replacing, Supply and Fit of Light Emitting Diode (LED) Lamp Post Lighting Top Units

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928500
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement of a single supplier to supply and fit new Light Emitting Diode (LED) headlamp units for Camden Council’s pre-existing lamp post columns.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
31527260
31530000
45316110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI31
Voornaamste plaats van uitvoering:

London Borough of Camden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of a single supplier to supply and fit new Light Emitting Diode (LED) headlamp units for Camden Council’s pre-existing lamp post columns.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-223893
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR)
70 Fleet Street
London
EC4Y 1EU
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019