Werken - 292930-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Perpignan: Bouwen van gebouwen

2019/S 120-292930

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SPL Perpignan Méditerranée
Nationaal identificatienummer: 53217712800016
Postadres: 5 rue de la Fusterie
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
E-mail: l.fara@spl-perpignan-mediterranee.org
Telefoon: +33 468517025

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://spl-perpignan-mediterranee.org

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-publics.info/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: SPL Perpignan Méditerranée
Postadres: 35 boulevrad Saint-Assiscle
Plaats: Perpignan
NUTS-code: FRJ15
Postcode: 66000
Land: Frankrijk
E-mail: g.bordg@splpm.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-publics.info/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de travaux pour la réhabilitation du bâtiment dit «La Bernède» à Prats-de-Mollo-la-Preste (66230)

Referentienummer: 2125 Tvx
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de travaux composé de 11 lots, avec 1 tranche ferme et 5 tranches optionnelles relatif à la réhabilitation d'un bâtiment existant dit «La Bernède»:

— lot nº 1: démolitions/gros-œuvre,

— lot nº 2: charpente/couverture,

— lot nº 3: menuiseries aluminium,

— lot nº 4: menuiseries bois,

— lot nº 5: peinture/sols souples/peinture de façade,

— lot nº 6: doublage/cloisons/faux-plafonds,

— lot nº 7: électricité: courants forts et faibles,

— lot nº 8: chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire,

— lot nº 9: ascenseur,

— lot nº 10: serrurerie,

— lot nº 11: VRD.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 11
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Démolitions/gros-œuvre

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux préparatoires, démolitions, reprises en sous-œuvre, terrassements, infrastructures, réseaux, superstructures, enduits, ouvrages divers, carrelage, plinthe, faïence.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente/couverture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44142000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Charpente bois, couverture bac acier, ouvrants de désenfumage, gouttières et descentes, étanchéité terrasse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries aluminium

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ensembles menuiseries, châssis fixes et ouvrants, portes pleines.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries bois

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Blocs portes acoustiques, signalétique, habillage mural, panneaux bois coulissants.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture/sols souples/peinture de façade

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432111
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Peinture intérieure mur/plafonds/portes, revêtement de sols souple, plinthes PVC, peinture des façades.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doublage/cloisons/faux-plafonds

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45320000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doublage, cloisons, pose d'huisseries, plafonds démontable, plafonds non-démontables, trappes de visite, sofites, isolation des combles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité: courants forts et faibles

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux préparatoires, branchements, armoires et tableaux divisionnaire, distribution principale et terminale, éclairage et appareillage, éclairage de sécurité, courant faibles (téléphonie, sécurité incendie, alarme intrusion, videophonie).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chauffage (CTA, radiateur eau chaude), ventilation double flux, brasseur d'air, plomberie sanitaire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseur

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ascenseur électrique sans machinerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ensemble en fer, porte acier, garde-corps, main courant, grille ouvrante, grille fixe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voirie et réseaux divers

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39200000
45111000
45212000
45453000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ15
Voornaamste plaats van uitvoering:

Allée des Cerisiers, 66230 — Prats-de-Mollo-la-Preste.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux préparatoires, terrassements, voiries et aménagement de surfaces, assainissement, réseau d'eau potable, réseaux électriques.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai d'exécution / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Les options sont décrites dans le DCE. Elles concernent les lots 4 et 6.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Aide Poctefa

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— formulaire DC1, lettre de candidature _ habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/07/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montpellier
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100
Fax: +33 467547410

Internetadres: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019