Werken - 293023-2019

25/06/2019    S120    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Essen: Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

2019/S 120-293023

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lippeverband
Postadres: Kronprinzenstraße 24
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA13
Postcode: 45128
Land: Duitsland
E-mail: khalife.hussein@eglv.de
Telefoon: +49 201104-2524
Fax: +49 201104-2891

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wasserwirtschaftsverband

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instandsetzung Rechengerinne

Referentienummer: 1-221618
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252127
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Umbau der Kläranlage Marl-West.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 65 145.14 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42996500
45262300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA36
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kläranlage Marl-West

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kleine Leistungsbeschreibung erforderlich:

— Flächige Betoninstandsetzung des Rechengerinnes,

— Örtliche Betoninstandsetzungsarbeiten,

— Schutzmaßnahmen,

— Herstellung einer Schotterrasenfläche,

— Örtliche Korrosionsschutzarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-192956
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 0020-4500390665-80546
Perceel nr.: 1
Benaming:

Instandsetzung Rechengerinne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Weiss Oberflächentechnik GmbH
Postadres: Konrad-Adenauer-Ring 22
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12
Postcode: 47107
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 145.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Für die Einhaltung von Rechtsbehelfen gelten Fristenregelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Die Vergabestelle weist insbesondere und ausdrücklich auf die in §§ 134,135 und 160 GWB normierten Fristen hin. Nach Zurückweisung einer Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer 15 Tage (§160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Lippeverband
Postadres: Kronprinzenstraße 24
Plaats: Essen
Postcode: 45128
Land: Duitsland
Telefoon: +49 201104-2524
Fax: +49 201104-2891
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019