Werken - 293039-2019

25/06/2019    S120    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nancy: Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden

2019/S 120-293039

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Solorem
1 rue Jacques Villermaux, BP 33730
Nancy Cedex
54098
Frankrijk
Contactpersoon: Mme Magali Renaudie
Telefoon: +33 383923540
E-mail: magali.renaudie@solorem.fr
NUTS-code: FRF31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Aménagement
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

La présente consultation concerne: travaux d'aménagement tranche 2A — ZAC du bois la dame à Tomblaine

Referentienummer: MR / SR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne: ZAC du bois la dame à Tomblaine — travaux d'aménagement tranche 2A. L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 863 784.91 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VRD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232410
45112500
32400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voirie réseaux humides et génie civil réseaux secs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réseaux secs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Câblages réseaux secs et éclairage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aménagements paysagers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'aménagements paysagers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 042-094404
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Voirie réseaux humides et génie civil réseaux secs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SLD TP mandataire du groupement, SLD TP/Muller TP/Lacis/Guintoli/Agilis/NGE fondations/SOC
610 rue Marie Marvingt
Toul
54200
Frankrijk
NUTS-code: FRF31
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 684 761.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Câblage réseaux secs et éclairage

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Travaux d'aménagements paysagers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS A. Keip
15 rue de la Gare
Morhange
57340
Frankrijk
NUTS-code: FRF31
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 179 023.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nancy
5 place de la Carrière
Nancy Cedex
54063
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nancy@juradm.fr

Internetadres: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019